Opptatte og nye studenter

Definisjon

Tabellen omfatter førstesemesterstudenter, dvs. opptatte studenter ved institusjonen etter følgende kriterier:

1. Studenten må ha registrert seg og betalt semesteravgift for rapporteringssemesterets tellingstidspunkt (1. mars for vårsemesteret og 1.oktober for høstsemesteret).
2. Personer i doktorgradsprogrammer skal ikke rapporteres, heller ikke de som semesterregistrerer seg som student.
3. Når en student har en utdanningsplan, skal denne være bekreftet før studenten er å betrakte som tatt opp ved institusjonen. (Jmf UH-loven § 4-2 at studenter som tar 60 stp eller mer skal ha utdanningsplan).
4.Personen skal ha godtatt studietilbudet og møtt opp til studiet. Studenter som er gitt status Ikke møtt eller Trukket rapporteres ikke .
5. Påbegynte studenter som avbryter/slutter studiet før tellingstidspunktet rapporteres ikke som opptatt/nye.
Dersom kriteriene ovenfor for en gitt student tilfredsstilles for mer enn ett program, og at studenten dermed er opptatt på flere programmer, skal studenten rapporteres på de aktuelle programmene.

Studenten kan være tatt opp på programmet via ordinær opptaksprosess, eller på annet grunnlag er gitt tilgang til studieprogrammet, f eks via overgang fra annet studieprogram. Også studenter som på grunnlag av tidligere utdanning har fått innpass til et høyere trinn i studiet, skal rapporteres.
Dersom en student har fått opptak til mer enn en opptaksenhet (som defineres som laveste enhet en søker kan søke opptak til og omfatter kombinasjonen av opptaksmodell, studietype og opptakstype) som mapper til samme studieprogram, rapporteres vedkommende kun en gang.

Som en delmengde av opptatte studenter omfatter tabellen "nye" (førstegangsregistrerte) studenter, definert som registrerte studenter som aldri tidligere har vært registrert ved institusjonen.

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Fødselsnummer char(11)
Fødselsdato date
Landkode for statsborgerskap varchar(3)
Kommunenummer char(4)
Studieprogramkode char(12)
Permisjon decimal(5,2)
Nye studenter tinyint

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte studentdata gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. Semesteret vil bli automatisk generert ut fra FS og Mstas.

Kodene er:
0 Vinter
1 Vår
2 Sommer
3 Høst

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Landkode for statsborgerskap

Landkode for personens statsborgerskap. Det benyttes SSBs 3-sifrede landkode for statsborgerskap. For norsk statsborgerskap benyttes koden for Norge, som er 0. For ukjent land benyttes koden 990. Oversikt over gyldige landkoder finnes på http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action

Kommunenummer

Søkers folkeregistrerte kommune. For studenter med norsk statsborgerskap der kommunenummeret er ukjent, benyttes kode 9999. For utenlandske søkere gis kommunenummer 9899.

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Permisjon

Angir om en opptatt student har fått innvilget permisjon. Permisjonen rapporteres som prosentandel

Nye studenter

"Nye studenter" er opptatte studenter som er registrert ved institusjonen for aller første gang, og representerer dermed en delmengde av samtlige opptatte studenter.

Gyldige verdier:
0: Studenten har vært registrert ved institusjonen tidligere.
1: Studenten er registrert ved institusjonen for første gang.