Vitenskapelig publisering

Definisjon

Tabellen omfatter vitenskapelige publikasjoner, forfatterandeler og publiseringspoeng. Definisjon på vitenskapelig publisering er gitt i kap. 3 i rapporten "Vekt på forskning" (UHR, 2004):

"En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må:

  • presentere ny innsikt
  • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
  • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  • være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering"

Rapportering

Data registreres i Cristin (Current Research Information System in Norway), det nasjonale systemet for dokumentasjon av forskning. Rapporteringsinstruks er tilgjengelig på https://www.cristin.no/nvi-rapportering/rapporteringsinstruksen/.

I perioden 2004-2014 ble data rapportert til NSD fra hver institusjon på et XML-format (skjema). Fra og med 2015 overføres data for alle institusjonene direkte fra Cristin til NSD. Dataene brukes til å beregne publiseringspoeng som blant annet inngår i finansieringssystemet. I 2015 ble det innført en ny formel for beregning av publiseringspoeng. Publiseringspoeng utregnet før 2015 er derfor ikke sammenlignbare med publiseringspoeng som er utregnet senere.

Aggregert rapportering (2004-2014)

I tillegg til ordinær rapportering på instituttnivå, ble det i perioden 2004-2014 også levert aggregerte tall på institusjons- og fakultetsnivå. For aggregert rapportering på institusjons- og fakultetsnivå utgår publiseringskanal som egen variabel. I stedet aggregeres data til kvalitetsnivå. Som erstatning for kode for publiseringskanal benyttes til dette formål kodene "K_01" (kvalitetsnivå 1) og "K_02" (kvalitetsnivå 2). Avdelingskode er satt til "0" for toppnivået for institusjonen (institusjonen totalt). For fakulteter benyttes avdelingskoden for fakultetet. Kode for type publiseringskanal er satt til "0" for toppnivået og "10" for fakultetsnivået.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Kode for publikasjonsform tinyint
Kode for publiseringskanal varchar(10)
Kode for type publiseringskanal tinyint
Antall publikasjoner int
Forfatterandeler decimal(9,4)
Forfatterandeler kvinner decimal(9,4)
Publiseringspoeng decimal(18,11)
Publiseringspoeng, kvinner decimal(18,11)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Institusjonene skal knytte publikasjoner til institusjonens personell som forfattere i registreringssystemet for forskningsdata. Forfatterne skal kobles til det institutt/forskningsutførende enhet de er tilknyttet (og som oppgis i publikasjonenes forfatteradresser). Dette utgjør grunnlag for å fordele publikasjoner på institusjonsenheter. Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Rapporteringen omfatter publikasjoner som er registrert utgitt i det kalenderåret rapporteringen gjelder for. Utgiveråret hentes fra bibliografiske referanser. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kode for publikasjonsform

Poster skal inneholde kode for publikasjonsform. Det opereres med følgende tre publikasjonsformer:

  1. Vitenskapelige monografier.
  2. Vitenskapelige antologiartikler: artikler i bøker som ikke inngår i en registrert vitenskapelig serie.
  3. Vitenskapelige artikler i ISSN-kanaler: artikler som inngår i serie/periodika, eller i en bok/rapport utgitt i en vitenskapelig serie som finnes i ITAR.

Kode for publiseringskanal

Kode for publiseringskanal, hentet fra autoritetsregistrene (ITAR - Importtjeneste og Autoritetsregistre).


Kode for type publiseringskanal

Informasjon om publiseringskanaler hentes fra to separate autoritetsregistre, og slås sammen til én tabell i DBH. For å garantere unike koder for publiseringskanalene, må postene derfor også inneholde en typekode som sier om kanalen er et tidsskrift/serie, eller et forlag. Inndelingen har følgende koder:

1: Tidsskrift/serie
2: Forlag

I tillegg er kodene "0" og "10" også benyttet i forbindelse med aggregert rapportering i samme tabell, se avsnitt over.


Antall publikasjoner

Telling av antall publikasjoner for en gitt rapporteringsenhet, for alle kombinasjoner av publiseringskanaler og publikasjonsformer. En publikasjon skal telles for en rapporteringsenhet dersom en eller flere av forfatterne er tilknyttet enheten.

I bibliografiske datakilder blir forfattere og institusjonsadresser oppgitt uavhengig av hverandre. Forfattere må derfor kobles til forskningsutførende enhet i institusjonenes dokumentasjonssystemer. Det må også være mulig å telle eksakt antall forfattere for hver publikasjon.


Forfatterandeler

Rapporteringsenheter blir kreditert for den andelen av forfatterne som er tilknyttet enheten. Dette utgjør enhetens forfatterandel.

I normaltilfellet vil hver forfatter knyttes til en enkelt institusjonsenhet. En rapporteringsenhets forfatterandel for en publikasjon beregnes da ved å dividere antallet forfattere som er knyttet til enheten, med antallet forfattere totalt for publikasjonen. Hver forfatter vil bidra til rapporteringsenhetens forfatterandeler med 1/(antall forfattere) på hver publikasjon.

I enkelte tilfeller vil en forfatter kreditere flere institusjoner samtidig. Da skal vekten til den enkelte forfatter reduseres til 1/(antall krediterte enheter for forfatteren). Dersom for eksempel en forfatter har gitt opp to institusjonsadresser, skal det kun telles en forfatterandel på 0.5 for forfatteren, på hver av institusjonene.


Forfatterandeler kvinner

Variabel lagt til fra og med 2009. Samme utregning som for forfatterandeler, men kun kvinner tilknyttet institusjonen telles.


Publiseringspoeng

Publiseringspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. Publiseringspoeng beregnes ved å multiplisere forfatterandeler med vekt for kombinasjonen av publikasjonsform og kvalitetsnivå. Fra og med 2015 er beregningsmåten endret. Se https://npi.nsd.no/informasjon#fagfeltnoytralitet for detaljert beskrivelse.

Publiseringspoeng, kvinner

Publiseringspoeng utregnet på bakgrunn av forfatterandeler for kvinner.