Studieplasser

Definisjon

I denne tabellen rapporteres antall utlyste studieplasser, inkludert Y-vei plasser, samt poenggrense for primær og ordinær kvote fordelt på "opptaksenheter". Antall studieplasser er det antall studenter institusjonen ønsker å sitte igjen med på et studium når opptaket er avsluttet. I NOM-sammenheng brukes begrepet "Antall budsjetterte studieplasser". Studieplassene for NOM-opptaket må samsvare med SO-tall.
En opptaksenhet defineres som laveste enhet en søker kan søke opptak til og omfatter kombinasjonen av opptaksmodellkode, studietypekode og opptakstype. For rapportering av studieplasser må opptaksmodell (kode og navn) spesifiseres.

NB: Mange lokale opptak har ikke spesifisert data på alle variablene til tabellen, spesielt poenggrense og antall studieplasser. Dette kan eksempelvis gjelde for ulike videreutdanninger, eksternt finansiert studievirksomhet m.m. der opptaket går utenom opptakssystemene. Høsten 2010 ble uttaket fra FS (Felles Studentsystem) endret slik at studieplasser for lokale opptak settes til blank. Statistikken viser dermed nedgang fra 2009 til 2010 på lokale opptak.

Rapporteres to ganger årlig: 15. mars (vårdata) og 15. oktober (høstdata).

Bruk av data

Data brukes til å beregne førsteprioritetssøkere per studieplass. Studieplasser rapportert til SO skal være identisk med data for opptakstype 'N' (NOM-opptak).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Opptaksmodellkode varchar(10)
Opptaksmodellnavn varchar(120)
Studietypekode char(12)
Studietype navn varchar(70)
Utdanningsområde char(12)
Studieprogramkode char(12)
Opptakstype char(1)
Poenggrense primærkvote decimal(6,2)
Poenggrense ordinær kvote decimal(6,2)
Antall studieplasser int
Antall studieplasser, Y-vei int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Opptaksmodellkode

Lokal kode for opptaksmodell.

Opptaksmodellnavn

Navn på opptaksmodell

Studietypekode

Lokal kode for studietypen (i de lokale studieadministrative systemene kalt "studium").

Studietype navn

Benevelsen på studietypen.

Utdanningsområde

Utdanningsområde som benyttes i FS, Mstas og i Samordna opptak for klassifisering av studiumtyper/opptaksenheter:

 • ESTETISK Estetiske fag, kunst- og musikkfag
 • HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag
 • HISTORIE Historie, religion, idéfag
 • IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv
 • INFOTEKN Informasjonsteknologi og informatikk
 • JUS Jus
 • LANDBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag
 • LÆRER Lærer- og lektorutdanning
 • MEDIEFAG Mediefag, bibliotekfag og journalistfag
 • PEDFAG Pedagogiske fag
 • REALFAG Matematikk og naturfag
 • REISELIV Hotell- og reiselivsfag
 • SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi
 • SPRÅK Språk, litteratur
 • TEKNO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
 • ØKADM Økonomi og administrasjon
 • USPESIFISERT Uspesifisert utdanningsområde
Dersom utdanningsområde er ukjent/blank skal dette rapporteres med verdien USPESIFISERT.

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Opptakstype

Det skilles på søknadsdata via SO-opptaket og lokale opptak ved institusjonen.
Gyldige verdier:
N: Søkere via SO (NOM-opptaket).
L: Lokale opptak ved den enkelte institusjon.

Lokalt opptak kan også være søkere til studier som normalt ville falle inn under NOM-opptaket, men som er basert på spesielle opptakskriterier, som kunstutdanninger, musikkutdanninger eller andre studier som baserer opptak på opptaksprøver. Lokale opptak omfatter også opptak til studieprogrammer der det kreves en grunnutdanning innen høyere utdanning i bunn, som masterprogrammer, videreutdanninger, påbygninger etc. Opptaket kan også være lokalt dersom nye studier er etablert for sent til å inngå i NOM-opptaket.
Samme studietype/opptaksenhet kan søkes både via NOM-opptak og lokalt opptak.

Det er et krav at data for NOM-opptaket er identisk med SO-statistikken.

Poenggrense primærkvote

Dersom poenggrense er oppgitt (dvs forskjellig fra dataverdien NULL), rapporteres den laveste poenggrensen for opptak til den aktuelle studietypen/opptaksenheten. Det tas utgangspunkt i poenggrensen til varaopptaket.
Verdien 0.0: Gis til programmer der alle søkere har fått plass, og det er ingen poenggrense.

Dersom poenggrense ikke er oppgitt gis verdien NULL.

Poenggrense ordinær kvote

Dersom poenggrense er oppgitt (dvs forskjellig fra dataverdien NULL), rapporteres den laveste poenggrensen for opptak til den aktuelle studietypen/opptaksenheten. Det tas utgangspunkt i poenggrensen til varaopptaket.
Verdien 0.0: Gis til programmer der alle søkere har fått plass, og det er ingen poenggrense.

Dersom poenggrense ikke er oppgitt gis verdien NULL.

Antall studieplasser

Totalt antall utlyste studieplasser totalt på det enkelte programmet, inkludert Y-vei-plasser. Dataverdien NULL benyttes dersom programmet ikke har spesifisert noen studieplasser.

Antall studieplasser, Y-vei

Antall utlyste Y-vei-studieplasser.
Y-vei-plasser vil si spesifikke studieplasser for søkere som søker på visse studieprogrammer på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Studieplasser med ukjent/blank verdi skal rapporteres med verdien NULL.