Søkere, opptatte, nye studenter – kompetanse og poeng

Definisjon

ddTabellen omfatter data på søkere og deres søknadsprioriteringer, kompetansegrunnlag, ulike typer poeng fra videregående skole. Data omfatter både opptak via Samordna opptak (NOM-opptaket) og opptak som foregår lokalt ved institusjonene. Tabellen gir også informasjon om geografisk bakgrunn. For detaljert spesifikasjon av de ulike opplysninger, jmf. forklaringen av variablene nedenfor.

I tillegg til å dekke det isolerte databehovet for nye budsjettabeller, er spesifikasjonen utformet slik at rapporteringen fra 2008 skal kunne erstatte eksisterende rapportering av data for søknader (stud_sok), opptak (stud_opp) og førstegangssregistrerte studenter (stud_nye), uten å få brudd i tidsrekkene. Spesifikasjonen tar derfor utgangspunkt i alle søknader og opptak, også lokale opptak på grunnlag av en grunnutdanning (videreutdanninger, mastergrad etc). For 2007-data vil eksisterende rapportering bli kjørt parallelt, for å kunne sammenligne resultat av uttak på ny og gammel måte. Dersom uttakene gir de samme resultater, kan de tre nevnte tabellene tas ut av rapporteringen.

Data for denne tabellen rapporteres på individnivå, med fødselsnummer og fødselsår. Dermed forenkles datauttaket ved at aggregeringer i FS og Mstas ikke er nødvendig. Ny informasjon som unike søkere kan dermed fremskaffes i DBH. Kjønn og alder kan leses ut fra fødselsnummeret.

Ang poenggrunnlag for opptak: Summen av karakterpoeng, fordypningspoeng, realfagspoeng og andre poeng skal summere seg til totalt antall poeng for den enkelte søker, og som representerer søkerens totale poenggrunnlag for opptak. Poenggrunnlaget (dvs. inntakskvaliteten) for søkere via Samordna opptak med prioritet = 1 må samsvare med SO-tall.

Bruk av data

Denne rapporteringen dekker budsjettabellene:
- 1.2 Antall primærsøkere, NOM-opptaket.
- 1.4 Inntakskvalitet for opptatte studenter, NOM-opptak og lokalt opptak.
Med lokalt opptak for tabell 1.4 menes grunnstudier som normalt kunne vært søkt via Samordna opptak, men som på grunn spesielle opptakskriterier og opptaksprøver foregår lokalt, eksempelvis kunstutdanning og opptak på en del private høgskoler.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Fødselsnummer char(11)
Fødselsdato date
Studietypekode char(12)
Landkode char(2)
Kommunenummer char(4)
Kvalifisert tinyint
Prioritet tinyint
Opptakstype char(1)
Kompetanse tinyint
Kvote varchar(20)
Karakterpoeng decimal(6,2)
Fordypningspoeng (utgår våren 2012) decimal(6,2)
Realfagspoeng decimal(6,2)
Andre poeng decimal(6,2)
Søknader int
Tilbud om opptak int
Opptatte studenter int
Nye studenter tinyint

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Studietypekode

Lokal kode for studietypen (i de lokale studieadministrative systemene kalt "studium").

Landkode

Det benyttes to-sifret bokstavkode.

Kommunenummer

Søkers folkeregistrerte kommune. For studenter med norsk statsborgerskap der kommunenummeret er ukjent, benyttes kode 9999. For utenlandske søkere gis kommunenummer 9899.

Kvalifisert

Angir om en søker er kvalifisert eller ikke.
Gyldige verdier:
0: Ikke-kvalifisert søker
1: Kvalifisert søker
Personer som har oppgitt mangelfulle opplysninger for å bli vurdert gis verdi 0: Ikke kvalifisert søker.

Prioritet

Søkers prioritet på det aktuelle studieprogrammet. Verdiene 1-N benyttes både for NOM-opptak via Samordna opptak (SO) og for lokale opptak. Prioritet over 20 representerer supplement-opptaket (restetorget) i SO.

Opptakstype

Det skilles på søknadsdata via SO-opptaket og lokale opptak ved institusjonen.
Gyldige verdier:
N: Søkere via SO (NOM-opptaket).
L: Lokale opptak ved den enkelte institusjon.

Lokalt opptak kan også være søkere til studier som normalt ville falle inn under NOM-opptaket, men som er basert på spesielle opptakskriterier, som kunstutdanninger, musikkutdanninger eller andre studier som baserer opptak på opptaksprøver. Lokale opptak omfatter også opptak til studieprogrammer der det kreves en grunnutdanning innen høyere utdanning i bunn, som masterprogrammer, videreutdanninger, påbygninger etc. Opptaket kan også være lokalt dersom nye studier er etablert for sent til å inngå i NOM-opptaket.
Samme studietype/opptaksenhet kan søkes både via NOM-opptak og lokalt opptak.

Det er et krav at data for NOM-opptaket er identisk med SO-statistikken.

Kompetanse

Her er angitt hvilket kompetansegrunnlag en søknad er vurdert etter.
Gyldige verdier:
1: GSK - personer som søker på grunnlag av generell studiekompetanse
2: Realkompetanse - personer som ikke nødvendigvis har GSK, men søker på grunnlag av realkompetanse fra yrkesliv etc
3: Grunnutdanning - personer som søker på grunnlag av en fullført grunnutdanning på universitets- og høgskolenivå, f.eks. søkere til masterprogrammer, videreutdanninger, påbygninger etc.
4: Yrkesfag (Y-vei-grunnlag) - personer som søker på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev.
5: Mangelfull informasjon - personer der kompetansegrunnlaget ikke kan spesifiseres pga. mangelfull informasjon fra søker.

Yrkesfag (Y-vei) vil si at man kan bli tatt opp til enkelte utdanninger på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Dette kompetansegrunnlaget for opptak er nytt fra 2007. Behandlingen av disse søkerne er ikke standardisert.

Dersom en og samme søker både har GSK- og Y-vei-kompetanse, rapporteres kompetansegrunnlaget som søkeren er vurdert etter.

Dersom søker ønsker å få behandlet sin søknad på grunnlag av realkompetanse, men blir ikke vurdert som kvalifisert, rapporteres vedkommende som verdi 2. I variabelen Kvalifisert vil vedkommende bli rapportert som Ikke kvalifisert (verdi 0).

Kvote

Kvoten en søker blir vurdert etter. Kun en kvote pr. person. Søkeren teller som primærsøker i hver kvote.
Gyldige verdier:
For NOM-opptaket: Rapporteres på de kvoteinndelinger/koder som til enhver tid er i brukt i SO.
I tillegg kommer:
Kode L: Denne koden benyttes for lokalte opptak.
Kode U: Benyttes dersom kvoten ikke kan spesifiseres, f.eks. pga. mangelfull opplysninger fra søker.
For studenter som får tilbud om opptak via SO rapporteres den kvoten som vedkommende er kommet inn på. For studenter som ikke får tilbud om opptak rapporteres ordinær kvote.

Karakterpoeng

Søkers antall karakterpoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.

Dataverdien NULL benyttes dersom data ikke foreligger/dersom poengene ikke ligger inne i det studieadministrative systemet, samt for ikke-kvalifiserte søkere.

For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen ”Kvote”. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote.

Det tas ikke hensyn til eventuelle forbedringer av enkeltkarakterer som er foretatt etter søknadstidspunktet. Samtlige søkere har et antall karakterpoeng, men bare noen av søkerne har andre typer poeng.

For lokale opptak med kompetansegrunnlag 3 (Grunnutdanning) er det poeng fra videregående skole som skal rapporteres, ikke karakterer fra selve grunnutdanningen.

For utenlandske søkere rapporteres det som ligger inne i FS/Mstas, men data for disse vil ikke bli benyttet i karakterberegninger i dbh-rapporter.

Fordypningspoeng (utgår våren 2012)

Søkers antall fordypningspoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.
Dersom en søker ikke har fordypningspoeng gis dataverdien 0.

Dataverdien NULL benyttes dersom data ikke foreligger/dersom poengene ikke ligger inne i det studieadministrative systemet, samt for ikke-kvalifiserte søkere.

For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen ”Kvote”. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote.

Realfagspoeng

Søkers antall realfagspoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.
Dersom en søker ikke har realfagsspoeng gis dataverdien 0.

Dataverdien NULL benyttes dersom data ikke foreligger/dersom poengene ikke ligger inne i det studieadministrative systemet, samt for ikke-kvalifiserte søkere.

For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen ”Kvote”. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote.

Andre poeng

Andre tilleggspoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.
Dersom en søker ikke har andre poeng gis dataverdien 0.

Dataverdien NULL benyttes dersom data ikke foreligger/dersom poengene ikke ligger inne i det studieadministrative systemet, samt for ikke-kvalifiserte søkere.

”Andre poeng” kan bestå av flere typer tilleggspoeng (inkludert kjønnspoeng, poeng for opptaksprøver, alderspoeng). Det rapporteres de tilleggspoengene som iht. spesifikke regler inngår i samlet poengsum, og som søker konkurrerer med innenfor angitt kvote. Eksempelvis kan en student ha avtjent verneplikt og gjennomført en folkehøgskole, som hver for seg gir 2 tilleggspoeng. I dette tilfelle får søkeren iht. regler uttelling for 2 poeng, ikke 4.

For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen ”Kvote”. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote.

Søknader

Disse data viser søkerens søknadsalternativer ift studietype/opptaksenhet. En person kan søke på en eller flere studietyper, som blir rekker i tabellen. Siden det er en persons søknadsalternativer ift studietype/opptaksenhet som rapporteres her, vil dataverdien i denne variabelen alltid bli 1. For søknader via NOM-opptaket med prioritet = 1 må totaltallene i tabellen stemme overens med antall primærsøkere i Samordna opptak sin statistikk.
Disse data vil kunne erstatte budsjettabell 1.1 Søkertall

Tilbud om opptak

Disse data viser hvilke studietyper/opptaksenhet en søker har fått tilbud om studieplass. Søknadsalternativer der vedkommende er tilbudt plass på vil få verdien 1, mens alternativer vedkommende ikke har fått tilbud om plass på vil få verdien 0. Omfatter NOM- og lokalt opptak. For opptak via Samordna opptak må data samsvare med "tilbud sendt" i SO-statistikken.

Opptatte studenter

Disse data viser hvilke studietype/opptaksenhet som søkeren er tatt opp på,. Vedkommende må ha akseptert studietilbudet, møtt, registrert seg og betalt semesteravgift. For opptatte med en studieplan på denne være bekreftet. Søknadsalternativer der vedkommende er tatt opp vil få verdien 1, mens alternativer der vedkommende ikke er opptatt vil få verdien 0. Omfatter NOM- og lokalt opptak.
Disse data vil kunne erstatte budsjettabell 1.5 Opptakstall

Nye studenter

"Nye studenter" er opptatte studenter som er registrert ved institusjonen for aller første gang, og representerer dermed en delmengde av samtlige opptatte studenter.

Gyldige verdier:
0: Studenten har vært registrert ved institusjonen tidligere.
1: Studenten er registrert ved institusjonen for første gang.