Konsernregnskap (2006)

Definisjon

Dokumentrapportering. Kun rapportert for 2006. Rapporteringen ble videreført i perioden 2007-13 her.

Retningslinjer fra departementet:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/reglement/2005/retningslinjer-for-konsernregnskap.html?id=107584