Delårsregnskap og årsregnskap

Tertialrapporteringen omfatter oppgjørspakken for tertialrapporteringen, kontollark, ledelseskommentarer og generelle regnskapsprinsipper (prinsippnoten).

  • 1. tertial; data omfatter de fire første månedene i året (frist 01.juni)
  • 2. tertial; data omfatter de åtte første månedene i året (frist 01.oktober)