Uteksaminerte PPU-kandidater - fagkrets fra høyere utdanning (aggregert)

Definisjon

Tabellen omfatter personer som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning i løpet av kalenderåret og som har fag fra høyere utdanning. PPU kan tas på grunnlag av eksamen i et eller flere fag (fageksamener), på bachelor-/masternivå, og data fordeles på disse nivåene.

Både kandidater med bakgrunn fra en disiplinær bachelor- eller mastergrad og kandidater med profesjonsbakgrunn (ingeniør, sykepleier, ergoterapeut etc) skal rapporteres på det faget/de fagene han/hun tar fagdidaktikk i. Dersom en ppu-kandidat har bakgrunn fra flere fag, skal med andre ord samme personen rapporteres på alle de respektive fagene.

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Type fag char(12)
Antall med fagbakgrunn fra enkelfag int
Antall med fagbakgrunn fra bachelorgrad int
Antall med fagbakgrunn fra mastergrad int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Data rapporteres for kalenderåret. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Type fag

PPU-kandidatene fordeles på et sett fag (kode og navn:)
Realfag:
MAT - Matematikk
FYSIKK - Fysikk
KJEMI - Kjemi
IKT - IKT
SIVING - Sivilingeniør
INGENIØR - Ingeniør
ANDREREAL - Andre realfag

Språkfag:
NORSK - Norsk
ENGELSK - Engelsk
TYSK - Tysk
FRANSK - Fransk
SPANSK - Spansk
ANDRESPRÅK - Andre språkfag

SAMFUNN - Samfunnsfag, historie o.l.

MUSIKK - Musikk, dans og drama

FORM - Formgiving, kunst og håndverk

HELSE - Mat og helse

KROPP - Kroppsøving/idrett

Andre fag:
HELSEFAG - Helsefag
SOSIALFAG - Sosialfag
ANNET - Annet

Med helsefag menes bakgrunn fra sykepleier-, vernepleier-, fysioterapeut-, og ergoterapeututdanning.
Med sosialfag menes bakgrunn fra barnevernspedagog- og sosionomutdanning.
Dersom en ppu-kandidat har flere typer fagkretser som bakgrunn, rapporteres vedkommende på flere fag.

Antall med fagbakgrunn fra enkelfag

Antall PPU-kandidater innenfor gitt fagbakgrunn der kandidaten har tatt PPU på grunnlag av eksamen i et sett enkeltfag.

Antall med fagbakgrunn fra bachelorgrad

Antall PPU-kandidater innenfor gitt fagbakgrunn der kandidaten har tatt PPU på grunnlag av en bachelorgrad.

Antall med fagbakgrunn fra mastergrad

Antall PPU-kandidater innenfor gitt fagbakgrunn der kandidaten har tatt PPU på grunnlag av en mastergrad.