Allmennlærerutdanning - fordypning

Definisjon

For denne tabellen tas imot informasjon om valg av fordypninger for ferdige allmennlærere og valg av videreutdanning beregnet for allmennlærere. Det er m.a.o. to typer studenter:

1. Den ene typen er valg av fordypning av uteksaminerte allmennlærerkandidater for et gitt kalenderår. Omfatter kandidatenes valg av fordypningsfag det 3. og 4. året av utdanningen. Samme kandidat kan ha fullført flere 30- eller 60-studiepoengsenheter innen samme eller ulike fordypningsfag, og i slike tilfeller registreres samme kandidat på flere fordypninger. Dette tilsvarer data for tabell 1.18 i budsjettrundskrivet fra departementet.

2. Den andre typen er personer som som har fullført videreutdanninger i form av 30- og 60-studiepoengsenheter innen allmennlærerutdanningen, uten å være tatt opp på det 4-årige allmennlærerprogrammet. En person kan ha fullført flere 30- eller 60-studiepoengsenheter, innen samme eller ulike fag. I slike tilfelle registreres samme person på flere typer fag. Dette tilsvarer data for tabell 1.19 i budsjettrundskrivet fra departementet.

I forhold departementes budsjettrundskriv tilsvarer altså dissa data:
1.18 UTEKSAMINERTE ALLMENNLÆRERE - FORDYPNING
1.19 VIDEREUTDANNING FOR ALLMENNLÆRERE - FORDYPNING

Bruk av data

Data brukes til tabellene 1.18 Uteksaminerte allmennlærerkandidater, valg av fordypning, og tabell 1.19. Videreutdanninger for allmennlærere

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Type student char(10)
Type valgfag char(20)
Antall 30-studiepoengsenheter int
Antall 60-studiepoengsenheter int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Data er på årsbasis. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Type student

Denne variabelen skiller på data for de to budsjettabellene 1.18 Valg av fordypning av ferdige allmennlærere, og 1.19 Videreutdanninger for allmennlærere. I forhold til registreringen gjøres dette i to tabeller, men i overføringen til DBH blir det automatisk lagt inn en verdi i denne variabelen som skiller på tabell 1.18 og 1.19. For den som registrerer data vil derfor denne variabelen være usynlig - det skal ikke registreres noe her.

Type valgfag

Her skal uteksaminerte kandidater på følgende type valgfag registeres:
Kode: Navn:
DANS - Dans (Ikke aktuell for masterkandidater)
DRAMA - Drama (Ikke aktuell for masterkandidater)
ENGELSK - Engelsk
FRANSK - Fransk
HELSE - Mat og helse
INFORMATIKK - IKT (Ikke aktuell for masterkandidater)
KROPP - Kroppsøving
KUNST - Kunst og håndverk
KVENSK - Kvensk
MAT - Matematikk
MUSIKK - Musikk
NATURFAG - Naturfag
NORSK - Norsk
PED - Generell pedagogikk
RLE - RLE
SAMFUNN - Samfunnsfag
SAMISK - Samisk
SPANSK - Spansk
SPESPED - Spesialpedagogikk
TYSK - Tysk
ANNET - Annet

Kun koden benyttes i registreringen.

Antall 30-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 30-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning.

Antall 60-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 60-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel drama – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i drama, skal dette registreres som 60 studiepoeng - og ikke to 30 studiepoengsenheter.