Årsverk i stipendiatstillinger

Definisjon

Denne tabellen skal omfatte antall årsverk av tilsatte i stipendiatstillinger (stillingskode 1017 og 1378) ved institusjonen per 1.10 det enkelte år. Stillingene må være besatt for å bli rapportert. Personer som er ansatt i annen type stilling, og som arbeider med en doktorgrad, skal ikke rapporteres. Både institusjoner med rett til å tildele ph.d.-grad og uten slik rett skal rapportere sine egne stipendiatstillinger. Det skal rapporteres etter studium, kjønn og finansieringskilde.

Totalt antall stipendiater skal være det samme i denne tabellen som antall stipendiater i tabellen Tilsatte.

Med "studium" menes et sett fagområder, og disse vil ligge inne som valgmuligheter når data legges inn.

Forskjellen på denne tabellen og budsjettabell 3.1 Tilsatte (der også stipendiatene rapporteres), er at departementet ønsker å få stipendiatene fordelt på de fagområdene som her er nevnt. Tabellen skiller seg også ut fra budsjettabell 2.2 Samtlige doktorgradsavtaler, ved at det i tabell 2.2 kan det være personer i andre typer stillinger som er aktive på doktorgradsprogrammer. Tabellen 3.2 skal imidlertid kun har med stipendiater (stillingskode 1017 og 1378).

Tabellen er nå utgått. Data er registrert for perioden 2004-2008.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Studiumkode char(12)
Stillingskode char(4)
Finansieringskilde int
Antall årsverk float
Antall kvinner float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Data for denne tabellen skal avspeile personalsituasjonen per 1.10 det enkelte år. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Studiumkode

DBH's inndeling ifagområder. I registreringen vil disse komme opp som valgmuligheter i en valgboks. Fagområdene finnes på: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/tabeller.cfm) Koden til studiet som studieprogrammet/kvalifikasjonen relateres til. Se tabellen Studium.

Dersom studiumkode ikke kan spesifiseres/er ukjent/blank skal denne rapporteres med verdien ANNET.

Stillingskode

Stillingskoden for stipendiatstillinger (dvs. stillingskode 1017 og 1378) Stillingskoden som den tilsatte er tilsatt i. For private høgskoler med stillinger som ikke kan tilpasses lønnsplanheftet i staten må det opprettes særskilte koder (ta kontakt med NSD/DBH).

Instituttledere som er valgt i en periode rapporteres med stillingskoden instituttleder (kode 1475)

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i flere stillingskoder.

Finansieringskilde

Det opereres med fire finansieringskilder, hvorav de tre første er eksterne finansieringskilder:
Kode 1: Finansiert av Norges Forskningsråd
Kode 2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
Kode 3: Finansiert av andre finansieringskilder
Kode 4: Finansiert over institusjonenesgrunnbudsjett

Tilsatte som omfattes av kode 4 representerer årsverk hvis lønn finansieres av institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett, og der institusjonen har arbeidsgiveransvaret.

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene fra departementet og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen. Det opereres med fire finansieringskilder, hvorav de tre første er eksterne finansieringskilder:
Kode 1: Finansiert av Norges Forskningsråd
Kode 2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
Kode 3: Finansiert av andre finansieringskilder
Kode 4: Finansiert over institusjonenes grunnbudsjett/grunnbevilgning

For statlige institusjoner omfatter punkt 4 tilsatte som finansiert via institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett. For private institusjoner omfatter dette tilsatte som er finansiert over institusjonens grunnfinansiering (tildelinger fra departementet, fra eier, skolepenger etc).

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansieringen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen.

Dersom en person er finansiert over flere finansieringskilder rapporteres personen som flere rekker.

Antall årsverk

Antall stipendiatårsverk totalt for et gitt studium (fagområde). 

Antall kvinner

Antall stipendiatårsverk kvinner for et gitt studium (fagområde).