Karakterer (aggregert)

Definisjon

Etter 2011 blir data hentet fra eksamensdata der karakterresultater blir etterrapportert.
Fra 1. aug. 2015 har vi endret karakterrapportene til å inkludere etterrapporterte karakterdata i årganger f.o.m. 2011.
Publiserte karakterdata før 2011 inneholder ikke etterrapporterte karakterer.

Karakterer blir gitt etter en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og trinn F for ikke bestått, eller i karakterskalen bestått/ikke bestått. Sistnevnte skala representerer eksamener der vurderingen ikke ligger i skalaen A-F, men i skalaen bestått/ikke bestått. Beståtte eksamener i skalaen bestått/ikke bestått rapporteres som karakteren G. Ikke-beståtte eksamener i denne skalaen gis karakteren H. Data omfatter kun sensurerte eksamensbesvarelser. Emner som studentene ikke vurderes faglig i, der det kun er krav om fullført/godkjent/deltatt omfattes ikke av rapporteringen

Data omfatter også kandidater som har bestått samme eksamen et tidligere semester (”gjentaket”). Karakterer som følge av eksamen som institusjonens utvekslingsstudenter tar i utlandet skal ikke rapporteres.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studentkategori char(1)
Studieprogramkode char(12)
Emnekode char(20)
Karakter char(1)
Antall kandidater totalt int
Antall kandidater kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Det anbefales at vårsemesteret er sensurerte eksamener i perioden 01.01 - 31.06 og for høstsemesteret i perioden 01.07 - 31.12. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studentkategori

Det opereres det med to studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er:

  • Studenter (kode = S)
  • Personer uten studierett (kode = P)
Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt gjeldende lovverk, gis adgang til å fremstille seg til eksamen.

En person regnes som student (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en person fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et emne på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på (m.a.o. som "intern privatist"), skal personen rapporteres som student (S) på det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat.nat.-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet. Vedkommende skal rapporteres som "student" ved mat.nat-fakultetet. En person uten studierett (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

Studentkategoriene i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA

Studieprogramkode

Den lokale koden for studieprogram. I karakterdata viser dette hvilke program studentene er aktive på ved eksamenstidspunktet. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Emnekode

Den lokale koden for emner. Institusjonens lokale kode for emnet.
Ang. fagskoler: Emnekoden skal være unik for emnet. Dersom emnet er rapportert inn tidligere skal samme kode benyttes. For fagskolene kan emnekoden maks inneholde 9 tegn, mellomrom inkludert (krav fra Lånekassen).

Karakter

Sensur tilsvarende karakter i skalaen A-F, samt for karakterer tilsvarende bestått (jmf. definisjonen av tabellen!). Sistnenve rapporteres til DBH som karakteren G. Rapporteres til DBH med disse verdiene:
- Karakterer i skalaen A-F
- Karakterer i skalaen Bestått/Ikke bestått, der Bestått er konvertert til karakteren G og Ikke bestått er konvertert til karakteren H.
- T: Studenter som møter opp til eksamen men leverer blank oppgavebesvarelse/forlater eksamensbesvarelse uten å levere.
- X: Ulike varianter av ikke møtt opp til eksamen, ikke trukket seg før frister eller tilsvarende. Dette tilsvarer karakteren A – Annet i SSBs resultat-spesifikasjon.

Antall kandidater totalt

Antall beståtte kandidater totalt på et emne innen en bestemt karakter i settet A - G. 

Antall kandidater kvinner

Antall beståtte kandidater kvinner på et emne innen en bestemt karakter i settet A - G.