Time-/hjelpelærere

Definisjon

Dette er personer som det aktuelle kalenderåret er blitt lønnet på timebasis som timelærere, hjelpelærere, øvingslærere, gjesteforelesere samt til undervisningstjenester fra eksterne firmaer. Relevante kontoer er 5121 (timelærere), 5122 (gjesteforelesere), 5123 (øvingsundervisning/praksisveiledere), 6751 (gjesteforelesere hentet inn fra eksternt firmaer). Siden tabellen gjelder personer engasjert til undervisning, skal utgifter til eksamensvakter, sensorer og sakkyndig komite ikke tas med her.

Totalt årsverk fremkommer ved å dividere de totale regnskapsførte utgifter på de aktuelle kontoene med stipulert brutto lønn, som for 2012 regnes som kr. 640 000. For timelærere der institusjonen har arbeidsgiveransvaret for inkluderes feriepenger, arbeidsgiveravgift etc, mens moms regnes skal ikke med.

Data skal rapporteres på fakultets-/avdelingsnivå. Rapporteringen gjøres slik at summen av fakultet/avdeling summerer seg til korrekte data på institusjonsnivå.

Tabellen er nå utgått. Data er registrert for perioden 2002-2012.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Antall årsverk float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Antall årsverk

Totalt antall årsverk for rapporteringsenheten (fakultet/avdeling). Dette beregnes ved å dividere de totale regnskapsførte utgifter til time-/hjelpelærere med stipulert brutto lønn. Jmf. beløpene som er nevnt i forklaringen av tabellen.