Bevilgning (nettobudsjetterte institusjoner)

Definisjon

Dette omfatter Stortingets bevilgning til institusjonene. Bevilgningene formidles institusjonene i Budsjett-inst. S. III eller i eget tildelingsbrev.
Data omfatter for nettobudsjetterte institusjoner følgende klasser/grupper som blir rapportert fra UFD:

341 Inntekter fra UFDs eget kapittel.

I tillegg skal nettobudsjetterte institusjoner rapportere sitt internbudsjett for det samme året som bevilgningene fra UFD gjelder, på følgende klasser/grupper:
Driftsinntekter må registreres i gruppenivå; (30-33, 35-39)
57 Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft
58 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft
4 Sum investeringer og vedlikehold
5 Sum kostn. for arbeidskraft (eksklusive refusjoner under kontogr. 57 og 58)
6/7 Andre driftskostnader (sum klasse 6 og 7 eksklusive gruppe 63)
633 Energi
634 Offentlige avgifter, bygninger, lokaler
635 Leie av lokaler
636 Renholdstjenester og renovasjon
637 Vakttjenester
638 Driftsrekvisita
8 Sum finansinntekter og -kostnader, ekstraord. Innt og kostn
9 Sum interne transaksjoner


Bevilgningstall registreres i hovedsak på grupper eller undergrupper som regnskapstall. Hvis data rapporteres på ulike nivå, må beløpet i overordnet nivå ikke inkludere beløp på underliggende nivå, slik at man sikrer at summen av alle registreringene utgjør totale regnskapstall.

Tallene rapporteres i antall hele tusen, og uten bruk av skilletegn (punktum, komma) for å skille f.eks. antall hele millioner fra antall hundre tusener ('100' = hundre tusen kr., '1000' = en million, '10000' = ti millioner etc.).

Bruk av data

Bevilgning benyttes i tabellene 8.2.4a og 8.2.4b, kolonne Bevilgning for i UFD's budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Klasse char(10)
Beløp int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Klasse

Den aktuelle utgiftsklassen. Siden det er lovlig å registrere data på alle nivå, bruker vi her ordet klasse for både klasse, gruppe og undergruppe. Dette skal gjøre det mulig å skille internregnskapet.

Beløp

Beløp for den aktuelle klassen, i antall hele tusen. Årlig leiebeløp i antall tusen kroner for en bygning det gjeldende rapporteringsår. For bygninger av typen der det ikke betales leie ('I'), registreres ingenting i denne variabelen.