Kandidatbenevnelser

Definisjon

Dette er vitnemålsgivende grad- eller yrkesutdanninger som institusjonen har godkjennelse av departementet for å gi, eventuelt andre studieprogrammer som gir rett til vitnemål. Praktisk-pedagogisk utdanning skal rapporteres som kandidatbenevnelse i denne tabellen. I forbindelse med overgangen til kvalitetsreformen kom det 16.12 2005 ut en ny forskrift med institusjonsvis oversikt over godkjente kandidatbenevnelser. Se også Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler.

Tabellen er utgått, men videreføres i tabellen Kvalifikasjoner.

Bruk av data

Kandidatbenevnelser benyttes som bakgrunnsdata for å gi en oversikt over hvilke kandidatbenevnelser som tilbys ved hver enkelt institusjon. Videre hentes kandidatbenevnelsen fra denne tabellen i rapporter for ferdige kandidater. I denne tabellen ligger også informasjon om fagområde ("Studium") og nivå (gradtype hovedfag, mastergrad dr.grad, profesjonsutdanning etc).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Kvalifikasjonskode char(20)
Tittel varchar(70)
Studiumkode char(12)
Nivåkode char(10)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode, utarbeidet ved NSD, for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2; fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene identifiserer enheter på nivå 3; institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte studentdata gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for våren 2006, må det stå dataverdien 2006 i denne variabelen. Årstallet vil bli automatisk generert ut fra FS og Mstas.
I DBH er det bygd inn begrensning på at et program/emne/kandidatbenevnelse som det er rapportert student-/eksamens-/kandidatdata på må eksistere i program-/emne-/kandidatbenevnelsetabellen det aktuelle år og semester.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte studentdata gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. Semesteret vil bli automatisk generert ut fra FS og Mstas.

Kodene er:
0 Vinter
1 Vår
2 Sommer
3 Høst

Kvalifikasjonskode

Den lokale koden for kvalifikasjonen som benyttes i det studieadministrative systemet.

Tittel

Tittelen/benevnelsen til graden/yrkesutdanningen

Studiumkode

Koden til studiet som studieprogrammet/kvalifikasjonen relateres til. Se tabellen Studium.

Dersom studiumkode ikke kan spesifiseres/er ukjent/blank skal denne rapporteres med verdien ANNET.

Nivåkode

Fra og med 2008 er nivåspesifikasjonen endret og gjort mer detaljert på for kandidatbenevnelsene, og er mer i samsvar med kvalitetsreformen:

Kandidatbenevnelser på lavere nivå (nivåkode og beskrivelse):
 • B3 - Bachelorkandidat, normert studietid 3 år. 180 studiepoeng.
 • B4 - Bachelorkandidat, normert studietid 4 år. 240 studiepoeng.
 • HK - Høgskolekandidat, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng.
 • YU - Kandidatbenevnelser for hhv.allmennlærerutdanning og faglærerutdanning med normert studietid 4 år (240 studiepoeng).
 • LN - Lavere nivå. Omfatter eventuelle kandidatbenevnelser på utdanninger mer enn 60 og mindre enn 120 studiepoeng som ikke inngår i nivåkategoriene B3, B4, HK og YU.
 • AR - Årsenheter; utdanninger på 60 studiepoeng, f.eks. årsenhet i engelsk etc.
Kandidatbenevnelser på høyere nivå:
 • M2 - Master, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng. Iht. § 3 i forskrift om krav til mastergrad.
 • ME - Master, erfaringsbasert, 1 ½ – 2 år. 90-120 studiepoeng. Iht. § 5 i forskrift om krav til mastergrad.
 • MX - Master, normert studietid 1 – 1 ½ år. 60-90 studiepoeng. Iht. § 7 i forskrift om krav til mastergrad.
 • HN - Andre kandidatbenevnelser - høyere nivå. Omfatter:
  • Hovedfag/magistergrader (er i stor grad utfaset).
  • 2-årige videreutdanning (120 studiepoeng) innen helsefag (f.eks. jordmor).
Integrerte mastergrads-/profesjonskandidater:
 • M5 - Master, normert studietid 5 år. 300 studiepoeng. Iht. § 4 i forskrift om krav til mastergrad.
 • PR - Profesjonsstudium. Omfatter profesjonsstudier på mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden; teologi, medisin, psykologi, veterinær etc. (5-7 år).
Forskerutdanning:
 • FU - Forskerutdanning. Doktorgrader.
Videregående skoles nivå:
 • VS - Programmer på videregående skoles nivå, forkurs etc.