Areal

Definisjon

Her rapporteres institusjonens arealer. Alle arealopplysninger gjelder per 31.12 for rapporteringsåret.

Det opereres med fire typer arealer klassifisert etter følgende leieforhold:

  • Arealer der det ikke betales leie
  • Arealer der det betales leie til Statsbygg
  • Arealer der det betales leie til fond/legater/stiftelser
  • Arealer der det betales leie til andre organisasjoner
Leiebeløp rapporteres i antall hele tusen kroner (ikke i antall kroner). For arealer der det ikke betales leie, rapporteres kun data for brutto m2. Arealer der det betales fremleie tas med på samme måte som øvrige arealer.

Presisering 2017: Antall kvadratmeter bruttoareal skal rapporteres i henhold til NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

For arealer der det betales leie skal leiebeløpet bestå av:

Husleie: Dette er husleie pluss FDV-kostnader (Forvaltning, Drift og Vedlikehold), og som skal registrerers i de to feltene for leiebeløp. FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering. Det man ev. måtte betale Statsbygg for internt vedlikehold skal holdes utenom. FDV-kostnader består av følgende:

Forvaltning: Dette omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m.

Drift: Dette omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.

Vedlikehold: Oppgaver knyttet til det å opprettholde bygningen og tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå for å kunne bruke bygget til tiltenkt formål. Utskiftninger av bygningsdeler med kortere levetid enn resten av bygningen defineres som vedlikehold. Korrektivt (bøte på feil eller mangler) vedlikehold er ikke-planlagte arbeider for å rette opp uforutsett skade/mangel. Forebyggende vedlikehold (rutinemessig/periodisk) er arbeider som utføres pga forventet slitasje i den hensikt å motvirke forfall.

Mal for rapportering: Lastes ned her.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Adresse/Navn char(150)
Leieforhold char(1)
Brutto m2 int
Når avtalen opphører varchar(50)
Beløp int
Leiebeløp neste år int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Adresse/Navn

Eiendommens/byggets navn eller adresse.

Leieforhold

Her rapporteres en kode som indikerer hvilke type leieforhold eiendommen representerer:

I - Ingen leie

S - Betalt leie til Statsbygg

F - Betalt leie til fond/legater/stiftelser

A - Betalt leie til andre organisasjoner

Brutto m2

Antall kvadratmeter. Bruttoareal.

Når avtalen opphører

Tidspunkt for når leieavtalen opphører for det enkelte bygg.

Beløp

Årlig leiebeløp i antall tusen kroner for en bygning det gjeldende rapporteringsår. For bygninger av typen der det ikke betales leie ('I'), registreres ingenting i denne variabelen.

Leiebeløp neste år

Årlig leiebeløp for neste året i forhold til rapporteringsåret. For bygninger av typen der det ikke betales leie ('I'), registreres ingenting i denne variabelen.