Tilsatte - gjennomsnittsalder

Definisjon

Dette er antall personer og deres gjennomsnittsalder for samtlige tilsatte som institusjonen har arbeidsgiveransvaret for, rapportert på stillingskodenivå.

Rapporteringen gjenspeiler personalsituasjonen per 1.10 det enkelte år.

Denne tabellen ble rapportert i perioden 2002-2014. Fra og med 2015 videreføres tidsserien på bakgrunn av ny rapportering for tilsatte på individnivå.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Stillingskode char(4)
Antall totalt int
Gjennomsnitt float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Data for denne tabellen gjenspeier situasjonen per 1.10 det enkelte år. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Stillingskode

Stillingskoden som benyttes i lønnsplanen. For professor II anmodes det om å benytte stillingskode 9301. Stillingskoden som den tilsatte er tilsatt i. For private høgskoler med stillinger som ikke kan tilpasses lønnsplanheftet i staten må det opprettes særskilte koder (ta kontakt med NSD/DBH).

Instituttledere som er valgt i en periode rapporteres med stillingskoden instituttleder (kode 1475)

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i flere stillingskoder.

Antall totalt

Antall personer som er tilsatt i den aktuelle stillingskoden og som er med i beregningen av gjennomsnittsalder. 

Gjennomsnitt

Gjennomsnittlig alder for personer som er tilsatt i en gitt stillingskode; 34.2, 44.5 etc. per 1.10 det enkelte år.