Internasjonal mobilitet

Definisjon

Dette er utenlandske forskere som gjester institusjonen i løpet av rapporteringsåret, samt institusjonens egne forskere som har hatt faglige opphold ved en institusjon i utlandet. Mobiliteten baseres enten på grunnlag av organiserte utvekslingsprogram eller på grunnlag av individbaserte avtaler. Forskerne må ha et ansettelsesforhold ved en institusjon for å bli tatt med i rapporteringen.

De innreisende/utreisende forskerne må ha et opphold på mimimum en måneds varighet (4 uker) for å bli tatt med i denne tabellen. (For 2008 og tidligere år var spesifikasjonen slik at det krevdes et opphold på minimum en uke, dvs at det ble innrapport mye høyere tall. Dette forklarer den store nedgangen i mobilitetstallene fra 2008 til 2009).

Dersom samme person i løpet av året har flere reiser som hver er på mer enn en måned (4 uker), skal hver enkelt opphold rapporteres. Hvis en person har to opphold som tilsammen utgjør én måned, f. eks. et opphold på 2 uker, og deretter et opphold på 2 uker ved en annen institusjon, skal dette ikke rapporteres i denne tabellen.
Det skilles det mellom to ulike typer avtaler:
1. Institusjonsorganiserte program: Dette er varige formaliserte utvekslingsprogram mellom norske og utenlandske institusjoner. Se definisjon av variabelen Utvekslingsavtale under for hvilke avtaler som inngår i her og hvilke koder de skal registreres med.

2. Individbaserte avtaler: Dette er en avtale mellom to institusjoner (hjemmeinstitusjon og vertsinstitusjon) om en individuell forsker. Denne typen avtaler vil ikke være knyttet til et varig formalisert utvekslingsprogram som definert ovenfor. For rapportering av alle individbaserte avtaler benyttes koden INDIVID i kolonnen for avtale. Se definisjon av variabelen Utvekslingsavtale nedenfor.

I de tilfelle der et prosjekt/opphold har finansiering fra flere ulike utvekslingsprogrammer, skal det programmet som representerer hovedfinansieringskilden rapporteres. Dette gjøres siden det er problematisk å dele opp et forskeropphold i brøker for å angi hvor mye som finansieres av de ulike programmene. Mulige skjevheter som følge av dette vil kunne rettes opp når data aggregeres på institusjonsnivå.

Data rapporteres på land (landkode) og utvekslingsinstitusjon, samt utvekslingsavtale.

Tabellen er nå utgått. Data er registrert for perioden 1999-2012.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Type char(5)
Landkode char(2)
Utvekslingsinstitusjon char(120)
Utvekslingsavtalekode char(60)
Antall totalt int
Antall kvinner int
Herav post.doc & stipendiat, totalt int
Herav post.doc & stipendiater, kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Rapporteres på kalenderår. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Type

Her skilles mellom innreisende og utreisende forskere:
1. Koden "UTENL" gis for utenlandske forskere som har et utvekslingsopphold ved den norske institusjonen (innreisende personer).
2. Koden "NORSK" gis for norske forskere som har et utvekslingsopphold ved en institusjon i utlandet (utreisende personer). 

Landkode

Det benyttes to-sifret bokstavkode.

Utvekslingsinstitusjon

Navnet på den utenlandske institusjonen utvekslingsavtalen gjelder for. Dersom denne er ukjent, registreres verdien "Uspesifisert institusjon".

Utvekslingsavtalekode

Kode for utvekslingsavtale. Gyldige koder er angitt her: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/avtalekoder.action.

Antall totalt

Antall forskere totalt som kommer inn under utvekslingsavtalen. 

Antall kvinner

Totalt antall kvinnelige forskere totalt som kommer inn under utvekslingsavtalen for det aktuelle land og utvekslingsinstitusjon. 

Herav post.doc & stipendiat, totalt

Totalt antall utreisende forskere som har stillingsbenevnelsen post.doc. eller stipendiat. Dette vil være en delmengde av alle utreisende forskere. Det vil ikke være innreisende personer her.

Herav post.doc & stipendiater, kvinner

Totalt antall kvinnelige utreisende forskere som har stillingsbenevnelsen post.doc. eller stipendiat. Dette vil være en delmengde av alle kvinnelige utreisende forskere. Det vil ikke være innreisende personer her.