Tilsatte - aldersintervaller

Definisjon

Dette er antall årsverk (dvs ikke antall personer) for samtlige tilsatte som institusjonen har arbeidsgiveransvaret for, fordelt på aldersintervaller på 5 år; 15-19,20-24, 25-29, 30-34 osv. Det er viktig at aldersintervallene er korrekt registrert.

Rapporteringen gjenspeiler personalsituasjonen per 1.10 det enkelte år.

Denne tabellen ble rapportert i perioden 2002-2014. Fra og med 2015 videreføres tidsserien på bakgrunn av ny rapportering for tilsatte på individnivå.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Stillingskode char(4)
Aldersintervall char(5)
Antall årsverk float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Rapporteringen i denne tabellen gjenspeiler situasjonen per 1.10 det enkelte år. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Stillingskode

Stillingskoden som benyttes i lønnsplanen. For professor II oppfordres det til å benytte stillingskoden 9301. Stillingskoden som den tilsatte er tilsatt i. For private høgskoler med stillinger som ikke kan tilpasses lønnsplanheftet i staten må det opprettes særskilte koder (ta kontakt med NSD/DBH).

Instituttledere som er valgt i en periode rapporteres med stillingskoden instituttleder (kode 1475)

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i flere stillingskoder.

Aldersintervall

Aldersintervallet i aktuelle 5-årsintervaller: 15-19, 20-24,25-29, 30-34, 35-39 etc.

Antall årsverk

Antall årsverk i et bestemt aldersintervall for en gitt stillingskode. Samme stillingskode vil gjentas avhengig av hvor mange intervaller som er aktuelle for stillingskoden.