Nye studietilbud (erstattes av aut. rapp. fra 2008)

Definisjon

Med Nye studietilbud menes kompetansegivende studieprogram som er igangsatt i løpet av rapporteringsåret, f.eks. på høyere grad, nye 3-årige Bachelorprogram, kandidatutdanninger, videreutdanningsprogram, valgfag i lærerutdanningen etc. Fra og med 2003: Det er kun studieprogrammene på 30 studiepoeng eller mer som skal rapporteres.
Dersom et studieprogram, som en følge av kvalitetsreformen, kun endrer navn eller justeres minimalt for å tilpasse nye studieløp, skal dette oppgies i siste variabel; Justering. Disse programmene markeres med et kryss (X) i denne variabelen. For resterende nye programmer skal det ikke registreres data her.

Bruk av data

Data for denne tabellen benyttes for tabell 1.15 i UFD`s budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Studieprogramnavn char(150)
Studienivå char(10)
Studiepoeng float
Semester char(15)
Finansiering tinyint
Godkjenningsinstans char(25)
Godkjent dato char(10)
Justering char(1)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Studieprogramnavn


Studienivå

Indikator som angir hvilket studienivå studieprogrammet primært er beregnet for.  Fra og med våren 2008 er nivåspesifikasjonen endret og gjort betydelig mer detaljert på studieprogram-nivå:

Programmer på lavere nivå (nivåkode og beskrivelse):
 • B3 - Bachelor, normert studietid 3 år.
 • B4 - Bachelor, normert studietid 4 år.
 • HK - Høyskolekandidat, normert studietid 2 år. Gir rett til tittelen høgskolekandidat.
 • YU - Yrkesutdanning, normert studietid 4 år. Omfatter allmennlærerutdanning og faglærerutdanning med normert studietid 4 år (240 studiepoeng).
 • AR - Årsstudium (60-studiepoengs-enheter). Programmer på 60 studiepoeng, f.eks. PPU og årsenheter.
 • LN - Lavere nivå. Omfatter:
  • Omfatter programmer på mindre enn 60 studiepoeng på lavere nivå.
  • Programmer over 60 og mindre enn 120 studiepoeng som ikke inngår i nivåkategoriene B3, B4, HK og YU ovenfor, f.eks. ulike videreutdanninger innen helsefag på 90 studiepoeng (anestesi/operasjon/intensiv, barnepleie etc.).
  • Eventuelt andre studiepoengsgivende programmer på lavere nivå som ikke passer i kategoriene ovenfor.
Programmer på høyere nivå:
 • M2 - Master, normert studietid 2 år. Iht. § 3 i forskrift om krav til mastergrad.
 • ME - Master, erfaringsbasert, 1 ½ – 2 år. Iht. § 5 i forskrift om krav til mastergrad.
 • MX - Master, normert studietid 1 – 1 ½ år. Iht. § 7 i forskrift om krav til mastergrad.
 • HN - Høyere nivå. Omfatter
  • Hovedfag-/magistergradsprogrammer (er i stor grad utfaset).
  • 2-årige videreutdanning er innen helsefag (f.eks. jordmor).
Integrerte mastergrads-/profesjonsprogrammer:
 • M5 - Master, normert studietid 5 år. Iht. § 4 i forskrift om krav til mastergrad.
 • PR - Profesjonsstudium. Omfatter profesjonsstudier på mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden; teologi, medisin, psykologi, veterinær etc. (5-7 år).
Forskerutdanning:
 • FU - Forskerutdanning. Doktorgrads-/PhD-programmer.
Annet:
 • VS - Videregående skoles nivå. Programmer på videregående skoles nivå, forkurs etc.
 • AN - Andre programmer. Programmer som ikke passer inn noe sted ift nivåene ovenfor, f.eks. uplasserte studenter og lovlige semesterregistreringer på dr.grad.

Krav som stilles til mastergradsprogrammer:
- De kan være departementsgodkjente/NOKUT-godkjente mastergradsstudier
- Det kan være mastergradsprogrammer opprettet av institusjonen med rett til akkreditering pga. rett til å tildele ph.d.-grad.
- Det kan være fellesgrader

Enkeltfag som normalt tas på lavere grad, men som kan benyttes som del av en mastergrad (innpasninger) skal ikke regnes som programmer på masternivå.

Studiepoeng

Antall studiepoeng for det nyopprettede studieprogrammet. Programmen må være på minimum 30 studiepoeng. Emnets reduserte studiepoeng. En student kan ta eksamen i et emne som faglig sett overlapper med andre emner studenten allerede har bestått. Eksempel: Emnet MA100 har 15 studiepoeng, emne MA001 har 15 studiepoeng. Mellom disse er det faglig overlapp på 10 studiepoeng. Studenter som består MA100 får da enten 5 studiepoeng eller 15 studiepoeng, avhengig av om det faglig overlappende emnet MA001 er tatt tidligere eller ikke. I eksamenstabellen må det da rapporteres slik: - MA100 - 15 studiepoeng - n antall beståtte personer - MA100 - 5 studiepoeng - n antall beståtte personer Med andre ord, samme emne rapporteres flere ganger, avhengig av hvor mange studiepoeng den enkelte student tar dersom det er en faglig overlapping mellom emnene. Det tas altså hensyn til "studiepoengreduksjoner" i rapportering av eksamensdata.

Semester

Her rapporteres det aktuelle semesteret da studieprogammet ble igangsatt:
1. Vår
3. Høst

Finansiering

Det er tre typer finansiering. I tillegg er det et fjerde valg som private private høgskoler kan benytte, samt et femte alternativ dersom et tilbud har blandet finansiering av de tre første:
1. Omdisponering
2. Egenandel studenter
3. Oppdrag
4. Private institusjoner (benyttes av private høgskoler)
5. Blandet finansiering 

Godkjenningsinstans

Instansen som godkjente studieprogrammet:
1. Departementet
2. Institusjonen

Godkjent dato

Dato for når studieprogrammet ble godkjent, enten av departementet eller institusjonen.

Justering

Her settes et kryss (x) dersom det nye studieprogrammet bare er en navneendring eller minimal justering av studieløp. Man setter også kryss dersom det nye programmet inngår i en ren omstrukturering innenfor et mer omfattende felt, men ikke inneholder mye nytt stoff sammenliknet med tidligere studieprogram ved institusjonen. For resterende nye programmer skal det ikke registreres data her.