Avdeling

Definisjon

Tabellen gir en oversikt over organisasjonsenheter ved institusjonene. Det benyttes inntil tre hierarkiske organisasjonsnivåer: Institusjon, avdeling/fakultet og institutt/underavdeling. Enheter under nivå tre er ikke inkludert i DBH.

Bruk av data

Data benyttes til å gi en oversikt over statistikkbærende enheter i DBH for hver enkelt institusjon. Variabelen avdelingsnavn hentes fra denne tabellen. Variabelen avdelingsskode inngår som en del av enhetsidentifikasjonen for data i de fleste tabeller i databasen.

Variablene

Variabel Type
Nivå int
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Avdelingsnavn varchar(150)
Gyldig fra char(5)
Gyldig til char(5)

Forklaring til variablene

Nivå

Kode for nivå som angir enhetens hierarkiske plassering.

Nivå 0 - Institusjon. Benyttes for den enkelte institusjon som f.eks. Universitetet i Bergen eller Høgskolen i Bodø.

Nivå 2 - Fakultet, avdeling eller tilsvarende. Betegnelsen for enheter på dette nivået vil variere ved institusjonene. Ved universitetene vil dette nivået være fakulteter, ved statlige høgskoler vil det være avdelinger.

Nivå 3 - Institutt, underavdeling eller tilsvarende. Er det laveste nivået i DBH. Betegnelsene vil variere mellom institusjonene.

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingsnavn

Navnet på avdelingen.

Gyldig fra

Årstall+semester for når avdelingen ble opprettet. 

Gyldig til

For avdelinger som er nedlagt registreres her årstall+semester for nedleggelse. Jmf. eksempel ovenfor. Eksisterende avdelinger registreres med koden '99999' .