Desentralisering og fjernundervisning

Definisjon

Her rapporteres studentdata på fleksible utdanninger, dvs. desentraliserte tilbud og fjernundervisningstilbud. Med desentralisering eller fjernundervisning forstås undervisning som geografisk er lokalisert andre steder enn ved institusjonenes ordinære studiesteder. I de tilfelle der en avdeling har et tilbud på et sted der en annen avdeling ved samme institusjon er lokalisert, så skal ikke dette regnes som et desentralisert tilbud, og ikke rapporters i denne tabellen. Studenter som omfattes av en samarbeidsavtale med andre institusjoner innen høgre utdanning skal heller ikke rapporteres.
Dersom et nytt studieprogram skal oppstartes det kommende år, dvs. at det ikke finnes faktisk registrerte studenter på programmet, men kun prognosetall for neste år, tas disse programmene med, og da med angivelse av prognosetallene. Videre, dersom det for rapporteringsåret finnes registrerte studenter på et studieprogram som er tatt opp ulike år, f.eks. både i 2001 og 2002, rapporteres dette som to rekker i tabellen.

Bruk av data

Data for denne tabellen benyttes for Tabell 1.11 i UFD`s budsjettrundskriv. Data benyttes for dekning av merkostnader ved internt finansierte desentraliserte studietilbud, som bevilges over UFDs budsjettkapitler.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Studieprogramnavn char(150)
Opptaksår int
Studiepoeng float
Andel av heltid decimal(3,2)
Antall studenter vår int
Antall studenter høst int
Prognose studenter vår int
Prognose studenter høst int
Organisering tinyint
Finansiering tinyint

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Studieprogramnavn

Navn på studieprogrammet. Benytt fullt navn, f.eks "Desentralisert sykepleierutdanning", "1-årig fjernundervisning i engelsk" etc. 

Opptaksår

Her rapporteres årstallet for når studentene ble tatt opp. Hvis det for rapporteringsåret finnes registrerte studenter på et studieprogram som er tatt opp ulike år, f.eks. både i 2001 og 2002, rapporteres dette som to rekker i tabellen.

Studiepoeng

Studiets omfang i form av studiepoeng. Emnets reduserte studiepoeng. En student kan ta eksamen i et emne som faglig sett overlapper med andre emner studenten allerede har bestått. Eksempel: Emnet MA100 har 15 studiepoeng, emne MA001 har 15 studiepoeng. Mellom disse er det faglig overlapp på 10 studiepoeng. Studenter som består MA100 får da enten 5 studiepoeng eller 15 studiepoeng, avhengig av om det faglig overlappende emnet MA001 er tatt tidligere eller ikke. I eksamenstabellen må det da rapporteres slik: - MA100 - 15 studiepoeng - n antall beståtte personer - MA100 - 5 studiepoeng - n antall beståtte personer Med andre ord, samme emne rapporteres flere ganger, avhengig av hvor mange studiepoeng den enkelte student tar dersom det er en faglig overlapping mellom emnene. Det tas altså hensyn til "studiepoengreduksjoner" i rapportering av eksamensdata.

Andel av heltid

Her angis andel av heltid i forhold til normert fulltidsstudium. Fulltidsstudier rapporteres som 1.0 andel av heltid. For utdanningstilbud organisert på deltid beregnes andel av heltid på grunnlag av et tilsvarende program organisert som fulltidsstudium.
Noen eksempler: Et utdanningstilbud på 60 studiepoeng (for fagskolene: fagskolepoeng) organisert på deltid over to år: 0,5 andel av heltid. Et utdanningstilbud på 30 poeng som går over to semestre: 0,5 andel av heltid. Et utdanningstilbud på 15 poeng som går over ett semester: 0.5 andel av heltid. Et utdanningstilbud på 15 poeng som går over to semestre: 0.25 andel av heltid, etc.

Omregning av registrerte studenter til heltidsekvivalenter gjøres slik:
Hvis studiepoeng/heltid <= 30 så sum(antall*studiepoeng)/30
Hvis studiepoeng/heltid > 30 så sum(antall*heltid)

Antall studenter vår

Antall registrerte studenter i vårsemesteret.

Antall studenter høst

Antall registrerte studenter i høstsemesteret.

Prognose studenter vår

Prognose antall registrerte studenter vårsemesteret det etterfølgende år. F.eks. dersom antall faktisk registrerte studenter er for våren 2005, vil prognosetallet være for våren 2006.

Prognose studenter høst

Prognose antall registrerte studenter høstsemesteret det etterfølgende år. F.eks. dersom antall faktisk registrerte studenter er for høsten 2005, vil prognosetallet være for høsten 2006.

Organisering

1 Desentralisering
2 Fjernundervisning
3 Fjernundervisning med samlinger

Nærmere forklaring:
1. Desentralisert undervisning: Undervisning som avholdes utenfor institusjonens lokaliteter (offentlige etater, bedrifter, hoteller, studiesentra etc.). Dette er ofte vanlig klasseromsundervisning, gjerne gitt i bolker, som ukesamlinger, helgesamlinger etc. Tekniske hjelpemidler blir i liten grad benyttet til formidling av lærestoff og til reell toveis fjernkommunikasjon som støtte for læringsprosessen.
2. Fjernundervisning: Fjernundervisning er undervisning hvor lærer og student er atskilt i rom og/eller tid. Tekniske hjelpemidler blir benyttet til formidling av lærestoff og til reell toveis fjernkommunikasjon, til støtte for læringsprosessen.
3. Fjernundervisning med samlinger: Fjernundervisning er undervisning hvor lærer og student er atskilt i rom og/eller tid. Tekniske hjelpemidler blir benyttet til formidling av lærestoff og til reell toveis fjernkommunikasjon, til støtte for læringsprosessen. Studentene samles i samlinger. 

Finansiering

Alternativene er:
1. Intern
2. Oppdrag
3. Kursavgift

På grunn av at det i mange tilfeller finnes blandingsfinansieringer kan også disse alternativene registreres:
Intern/Kursavgift
Intern/Oppdrag
Kursavgift/Oppdrag
Intern/Kursavgift/Oppdrag