Utgifter - budsjettforslag - bruttobudsjettering (t.o.m. 2002)

Definisjon

Dette er institusjonenes budsjettforslag/budsjettframlegg til bevilgende myndigheter.
Følgende poster skal rappporteres:
01 Driftsutgifter (inkl. 01.29 !!) 21 Spesielle driftsutgifter
01.29.1 Elektrisitet, brensel 45 Store nyanskaffelser
01.29.2 Olje
01.29.3 Forbruksmateriell
01.29.4 Leie av lokaler
01.29.5 Festeavgift
01.29.6 Andre driftsutgifter
01.29.7 Renhold ved byrå
01.29.8 Vakthold
01.29.9 Skatter og avgifter


Pluss eventuelt andre spesielle poster for institusjonen (61, 70 o.l.)

Budsjettforslaget gjelder 2 år frem i forhold til regnskapet. F.eks. rapporteres regnskapet for 2002, vil budsjettforslaget være for 2004. Data rapporteres for institusjonen som helhet.

Tallene rapporteres i antall hele tusen, uten bruk av skilletegn (punktum, komma) for å skille f.eks. antall hele millioner fra antall hundre tusener ('100' = hundre tusen kr., '1000' = en million, '10000' = ti millioner etc.).

Budsjettforslaget kan registreres manuelt i et regneark som oversendes NSD.

Bruk av data

Utgifter - budsjettforslag benyttes i tabell 8.2.1a og tabell 8.2.2a i UFD's budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Kapittel (utgått!) char(4)
Post char(10)
Beløp int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kapittel (utgått!)


Post

Utgiftspost. Punktum benyttes som skilletegn mellom hovedpost og underposter. Som notasjon benyttes '01', ikke '1', f.eks. 01.29.1. 

Beløp

Budsjettforslag (beløp), rapportert i antall tusen. Årlig leiebeløp i antall tusen kroner for en bygning det gjeldende rapporteringsår. For bygninger av typen der det ikke betales leie ('I'), registreres ingenting i denne variabelen.