Vekttalsfordeling - institusjon (t.o.m. 2001)

Definisjon

Her rapporteres studenter og avlagte vekttall innenfor visse vekttallsintervaller på institusjonsnivå, fordelt på "studenter" og "personer uten studierett", samt fordelt på lavere grad og høgre grad/profesjonsnivå. Som lavere grad regnes også jus grunnfag/1.avdeling jus, teologi grunnfag (UiO) og psykologi grunnfag, ex.phil., praktisk-pedagogisk utdanning, diverse årsenheter og profesjonsutdanninger ved høgskolene. Doktorgrad inkluderes ikke. Gjentakseksamener inkluderes i rapporteringen.
Studentkategoriene "studenter" og "personer uten studierett" er definert i tabellen REGISTRERTE STUDENTER. Eksempel på forholdet "student" og "person uten studierett" for rapportering av vekttallsfordeling på institusjonsnivå: En person som har studierett ved institusjonen regnes som "student" ved institusjonen. En person som ikke har studierett ved institusjonen regnes som en "person uten studierett".

Studentene kan være registrert enten vår- eller høstsemester eller i begge semestre det angjeldende rapporteringsår.

NB: Denne tabellen faller ut fra og med 2002-data.

Bruk av data

Benyttes i tabell 8.1.9 i UFD's budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Studentkategori char(1)
Vekttallsintervall int
Antall totalt int
Antall studenter lavere grad int
Antall studenter høyere grad/prof.utd. int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Studentkategori

Det opereres det med to studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er:

  • Studenter (kode = S)
  • Personer uten studierett (kode = P)
Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt gjeldende lovverk, gis adgang til å fremstille seg til eksamen.

En person regnes som student (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en person fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et emne på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på (m.a.o. som "intern privatist"), skal personen rapporteres som student (S) på det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat.nat.-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet. Vedkommende skal rapporteres som "student" ved mat.nat-fakultetet. En person uten studierett (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

Studentkategoriene i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA

Vekttallsintervall

Studenter og personer uten studierett fordeles på vekttallsintervall. Følgende vekttallsintervall og koder benyttes:
Kode: Intervall:
0 0
1 < 0 - 5
2 < 5 - 10
3 < 10 - 15
4 < 15 - 20
5 < 20

I rapporteringen benyttes kun selve kodene.

Antall totalt

Hhv. antall studenter og antall personer uten studierett ved institusjonen som har avlagt vekttall innenfor et bestemt vekttallintervall. 

Antall studenter lavere grad

Antall avlagte vekttall på lavere grad innenfor et bestemt vekttallsintervall for hhv. studenter og personer uten studierett. 

Antall studenter høyere grad/prof.utd.

Antall avlagte vekttall på høgre grad/profesjon samlet innenfor et bestemt vekttallsintervall for hhv. studenter og personer uten studierett.