Vekttalsfordeling - fakultet (t.o.m. 2001)

Definisjon

Her rapporteres studenter og avlagte vekttall innenfor visse vekttallsintervaller på fakultetsnivå for studenter (dvs. at personer uten studierett ikke skal regnes med), fordelt på lavere grad og høgre grad/profesjonsnivå. Som lavere grad regnes også jus grunnfag/1.avdeling jus, teologi grunnfag (UiO) og psykologi grunnfag, ex.phil., praktisk-pedagogisk utdanning, diverse årsenheter og profesjonsutdanninger ved høgskolene. Doktorgrad inkluderes ikke. Gjentakseksamener inkluderes i rapporteringen.
Eksempel på forholdet "student"i motsetning til "person uten studierett": En person som har fått opptak på et mat.nat.-fakultet, men som tar eksamen i f.eks. jus grunnfag på juridisk fakultet (gjerne kalt "intern privatist"), skal oppfattes som "student" på jus, og skal regnes med i datagrunnlaget for denne tabellen. Som "person uten studierett" regnes personer som ikke har fått opptak, og dermed heller ikke studierett, ved noen utdanninger ved institusjonen. Disse skal dermed ikke inngå i rapporteringsgrunnlaget i denne tabellen.

Studentene kan være registrert enten vår- eller høstsemester eller i begge semestre det angjeldende rapporteringsår.

I de tilfelle der en student har avlagt vekttall på flere fakulteter eller både på lavere og høgre grad/profesjon, skal samtlige vekttall telles med der de er avlagt. Studenten telles imidlertid bare en gang, dvs. der han/hun har tatt flest vekttall. Eksempel: En student tar 8 vekttall på HF-fakultetet og 3 vekttall på Mat.nat. - fakultetet på lavere grad, tilsammen 11 vekttall. Som registrert student regnes han/hun kun med på HF-fakultetet i vekttallsintervallet <10 - 15, siden studenten tar flest vekttall her. I vekttallssammenheng regnes vekttallene studenten har avlagt med i vekttallsintervallet <10-15, på lavere grad, på både HF- og Mat.-nat.-fakultetet.

Data for vekttallsfordeling på fakultetsnivåkan registreres manuelt i et regneark som oversendes NSD.

NB: Denne tabellen faller ut fra og med 2002-data.

Bruk av data

Benyttes til DBH-rapport for tabell 8.1.10 i UFD's budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Vekttallsintervall int
Antall studenter lavere grad int
Antall vekttall lavere grad int
Antall studenter høyere grad/prof.utd. int
Antall vekttall høgre grad/profesjon int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Vekttallsintervall

Studenter og personer uten studierett fordeles på vekttallsintervall. Følgende vekttallsintervall og koder benyttes:
Kode: Intervall:
0 0
1 < 0 - 5
2 < 5 - 10
3 < 10 - 15
4 < 15 - 20
5 < 20

I rapporteringen benyttes kun selve kodene.

Antall studenter lavere grad

Antall studenter på lavere grad ved det aktuelle fakultet/avdeling som har avlagt vekttall innenfor et bestemt vekttallsintervall. 

Antall vekttall lavere grad

Antall avlagte vekttall av studenter på lavere grad på det aktuelle fakultet/avdeling innenfor et bestemt vekttallsintervall. 

Antall studenter høyere grad/prof.utd.

Antall studenter på høyere grad/profesjonsstudier samlet ved det aktuelle fakultet/avdeling som har avlagt vekttall innenfor et bestemt vekttallsintervall. 

Antall vekttall høgre grad/profesjon

Antall avlagte vekttall av studenter på høgre grad/profesjon samlet på det aktuelle fakultet/avdeling innenfor et bestemt vekttallsintervall.