Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (eldre spesifikasjon)

Definisjon

Dette er både utenlandske studenter som studerer ved institusjonen og norske studenter tilknyttet institusjonen som studerer i utlandet på grunnlag av utvekslingsavtaler/kvoteprogram med utdanningsinstitusjoner i andre land. Minstekravet for enhver rapportering gjelder at det må være en form for avtale med en ekstern institusjon.

NB: Varigheten på avtalen må være minst tre måneder.
Data registreres på årsbasis. En utvekslingsstudent som har en avtale som går over til et nytt år, rapporteres kun i det året som avtalen opphører. F.eks. dersom utvekslingsperioden varer fra september 2003 til og med februar 2004, så skal studenten kun rapporteres i 2004, dvs. på grunnlag av tidspunktet for avtalens utløp. En student vil da kun rapporteres en gang på en gitt avtale. For 2004-data innebærer dette at det skal rapporteres studenter som terminerer sin avtale i løpet av 2004, og der utvekslingsperioden har vart i minst tre måneder. Det samme gjelder for kvotestudenter, selv om disse programmene kan gå over flere år. Studenter som omfattes av praksisperioder, f.eks. sykepleiestudenter som reiser utenlands iht. en avtale med et sykehus i et annet land, skal rapporteres dersom oppholdet tilfredsstiller kriterier for "institusjonsbaserte program". Det innebærer at det skal foreligge en avtale mellom institusjonen i Norge og den aktuelle bedrift/sykehus etc i utlandet. Det må være et varig og formalisert tilbud til institusjonens studenter. Det er opprettet et ny avtalekode for dette; PRAKSIS. Studenter som omfattes av studiesentra i utlandet skal ikke rapporteres.

Det skal fremgå hvilket land vedkommende studenter kommer fra/studerer i, samt utvekslingsinstitusjonen og hvilken utvekslingsavtale studentene kommer inn under. Det skilles mellom tre utvekslingskategorier:

1. Institusjonsorganiserte program: Dette er varige formaliserte studentutvekslingsprogram mellom norske og utenlandske institusjoner innen høyere utdanning som representerer et tilbud til institusjonens studenter. Se definisjon av variabelen Utvekslingsavtale nedenfor for hvilke avtaler som inngår i her og hvilke koder de skal registreres med. Alle institusjonsorganiserte program inngår som data til departementets finansieringsmodell.

2. Kvotestudenter. Departemenetet har satt opp tall for kvotestudenter ved institusjonene. Studentene får lån fra Statens lånekasse, som ettergis som stipend ved fullført utdanning. Disse studentene omfattes ikke av noen formaliserte utvekslingsprogram. Kvotestudenter inngår som data til departementets finansieringsmodell.

3. Individbaserte avtaler: Dette er en avtale mellom to institusjoner (hjemmeinstitusjon og vertsinstitusjon) om en individuell student om et forhåndsgodkjent studieopphold som inngår som en del av studentens grad ved hjemmeinstitusjonen. Som eksempel er såkalte "free-movers". Denne typen avtaler vil ikke være knyttet til et varig formalisert utvekslingsprogram som definert ovenfor. For rapportering av alle individbaserte avtaler benyttes koden INDIVID i kolonnen for avtale. Se definisjon av Utevkslingsavtale nedenfor. Individbaserte avtaler teller ikke med i finansieringsmodellen.

Oversikt over land med de landkoder som benyttes er tilgjengelig her.

Data bør kunne eksporteres direkte ut fra instiusjonens studieadministrative system. Er ikke dette mulig kan disse data registreres manuelt i et regneark som oversendes NSD.

Bruk av data

Data ble benyttet bl.a. i tabell 1.9 i UFD's budsjettdokument. Departementet bevilget kr. 5000 per utvekslingssstudent, med unntak av individbaserte avtaler.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Type char(5)
Landkode char(2)
Utvekslingsinstitusjon char(120)
Utvekslingsavtalekode char(60)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Type

Det skilles mellom to studentstyper:
1. Utenlandske studenter som studerer ved en institusjon i Norge (innreisende studenter). For denne typen studenter registreres for en gitt utvekslingsavtale koden/verdien 'UTENL' i denne variabelen.

2. Norske studenter tilknyttet institusjonen som studerer ved en institusjon i utlandet (utreisende studenter). For disse studentene registreres for en gitt utvekslingsavtale koden/verdien 'NORSK' i denne variabelen. 

Landkode

Landet hvor studentene har statsborgerskap. (Se landkoder). Det benyttes to-sifret bokstavkode.

Utvekslingsinstitusjon

Navnet på den utenlandske institusjonen utvekslingsavtalen gjelder for. Dersom denne er ukjent, registreres verdien "Uspesifisert institusjon".

Utvekslingsavtalekode

På bakgrunn av at utvekslingsstudenter skal registreres inn i de studieadministrative system er det nødvendig med et kodeverk for de ulike typer utvekslingsprogram. Kode for utvekslingsavtale. Gyldige koder er angitt her: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/avtalekoder.action.

Antall totalt

Antall utenlandske studenter totalt som for en gitt utvekslingsavtale studerer ved institusjonen, eventuelt antall norske studenter som for en gitt utvekslingsavtale studerer ved den utenlandske institusjonen (avhengig av studenttypen). 

Antall kvinner

Antall kvinnelige studenter som kommer inn under utvekslingsavtalen.