Søknader

Definisjon

Med søknader menes antall søknadsalternativer til studieprogrammer på alle studienivåer, med unntak av doktorgradsnivå. Omfatter både eksterne søkere (via Samordna Opptak) og interne søknader. En person kan søke om opptak til flere programmer, ved samme institusjon eller ved forskjellige institusjoner, og samtlige søknadsalternativer vil da bli rapportert i data til DBH. Tallene omfatter m.a.o. ikke antall personer.
Tellingstidspunktet er 1.mars for vårsemesteret og 1.oktober for høstsemesteret.

Bruk av data

Data benyttes bl.a. i Tabell 1.1 i UFD's budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for våren 2006, må det stå dataverdien 2006 i denne variabelen. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Koden til studieprogrammet som studenten har søkt på. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Antall totalt

Antall søknader totalt på det aktuelle studieprogram. 

Antall kvinner

Antall søknader på det aktuelle studieprogram fra kvinner.