Studenter fordelt på studieprogrammer (t.o.m. 2003)

Definisjon

Jmf. tabellen REGISTRERTE STUDENTER. Fra og med 2002-data skal registrerte studenter på doktorgradsprogrammer ikke rapporteres.
Studenter som har studierett på to eller flere studieprogram, rapporteres på alle studieprogrammene i denne tabellen. Forskjellen på tabellene REGISTRERTE STUDENTER og STUDENTER FORDELT PÅ STUDIEPROGRAMMER er at i førstnevnte tabell rapporteres en student kun på ett studieprogram, og vi får dermed en korrekt "hodestatistikk". I denne tabellen tillates det at samme student med studierett på to eller flere studieprogrammer rapporteres på de ulike programmene, og studieretten medfører at studenten kategoriseres i studentkategori "S"("studenter") i forhold til begge programmene, gitt at de tilhører høyere utdanning. En person uten studierett (privatist) på noe studieprogram ved institusjonen kommer i studentkategorien 'P'.

For statlige høgskoler er hensikten med denne tabellen å kunne lage korrekt heltidsekvivalent-statistikk ut fra studieprogrammenes andel av normert fulltidsstudium ("andel av heltid"). Eksempel: En student som tar to studieprogram som begge går på "halv fart" (andel av heltid = 0.5) blir dermed 0.5 heltidsstudent på hvert av programmene, summert opp til 1 heltidsstudent totalt. Bakgrunnen for rapportering av registrerte studenter i henhold til to tabeller (REGISTRERTE STUDENTER og STUDENTER FORDELT PÅ STUDIEPROGRAMMER) er at for universiteter/vitenskapelige høgskoler benytter UFD antall personer i offisielle statistikk og i måltall, mens for statlige høgskoler/kunsthøgskoler er det egenfinansierte heltidsekvivalenter.

Beregn ingen av egenfinansierte heltidsekvivalenter for statlige høgskoler foregår slik: Hvis vekttall / heltid er mindre eller lik 10: ((antall studenter * vekttall) / 10 * prosent egenfinansiering) / 100 Hvis vekttall / heltid er mer enn 10: (antall studenter * heltid) * prosent egenfinansiering / 100

Tellingstidspunktet er 1.mars for vårsemesteret og 1.oktober for høstsemesteret.

Bruk av data

Data benyttes til å omregne antall personer til antall heltidsekvivalenter, og ble til og med 2001 benyttet i tabell 8.1.4 i UFD's budsjettrundskriv, samt i aktuelle tabeller i St.prp.nr.1 .

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studentkategori char(1)
Studieprogramkode char(12)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studentkategori

Det opereres det med to studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er:

  • Studenter (kode = S)
  • Personer uten studierett (kode = P)
Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt gjeldende lovverk, gis adgang til å fremstille seg til eksamen.

En person regnes som student (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en person fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et emne på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på (m.a.o. som "intern privatist"), skal personen rapporteres som student (S) på det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat.nat.-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet. Vedkommende skal rapporteres som "student" ved mat.nat-fakultetet. En person uten studierett (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

Studentkategoriene i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA

Studieprogramkode

Den lokale koden til studieprogrammet som studenten er registrert på. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Antall totalt

Antall registrerte studenter totalt innenfor den aktuelle studentkategori på det enkelte studieprogram. Jmf. forklaringen ovenfor. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige registrerte studenter innenfor aktuell studentkategori på hvert enkelt studieprogram.