Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Definisjon

Her rapporteres informasjon om studieprogrammet Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Bakgrunnen for tabellen er bl.a. behov for informasjon fra Utdannings- og forskningsdepartementet til Sosial- og helsedepartementet, som fra 1996 til 1999 har overført 30 millioner til denne utdanningen. Samtlige institusjoner som har dette studieprogrammer rapportere data for denne tabellen, dvs. både de som har programmer som får slik støtte og de som ikke får støtte.

Bruk av data

Data benyttes i budsjettdokument-rapport 1.12 Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Studieprogramkode char(12)
Fordypning varchar(200)
Søkere deltidsprogram int
Søkere heltidsprogram int
Opptak deltidsprogram int
Opptak heltidsprogram int
Herav desentralisert int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Studieprogramkode

Den lokale koden til det aktuelle studieprogrammet. Koden må være identisk med den som benyttes i det studieadministrative systemet. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Fordypning

Her legges inn informasjon om hvilken fordypning studentene går på. Hvis studenter som er tatt opp til Videreutdanning i psykisk helse er fordelt på ulike fordypninger innenfor dette programmet, må samme studieprogrammet rapporteres som flere rekker ut fra antall fordypninger. Studentene vil dermed fordeles iht. den enkelte fordypning.

Søkere deltidsprogram

Antall søkere på årsbasis som har søkt på (fordypninger til) Videreutdanning i psykisk helse organisert som deltidstudium.

Søkere heltidsprogram

Antall søkere på årsbasis som har søkt på (fordypninger til) Videreutdanning i psykisk helse, organisert som heltidstudium.

Opptak deltidsprogram

Antall opptatte på årsbasis på (fordypninger til) Videreutdanning i psykisk helse, organisert som deltidstudium.

Opptak heltidsprogram

Antall opptatte på årsbasis på (fordypninger til) Videreutdanning i psykisk helse, organisert som heltidstudium.

Herav desentralisert

Ut fra totalt antall opptatte studenter, her registreres antallet som går på (fordypninger til) Videreutdanning i psykisk helse, organisert som desentralisert studium.