Prognose - uteksaminerte kandidater (t.o.m. 2003)

Definisjon

Dette er prognosetall for uteksaminerte kandidater to år frem i forhold til det årstallet som de faktisk rapporterte kandidattallene gjelder for. F.eks. dersom ferdige kandidater rapporteres for 2001, vil prognosetallene være for 2003. I dette tilfelle rapporteres '2003' i variabelen årstall. Lavere grad rapporteres som prognose for beståtte 20-vekttallsenheter. For ferdige kandidater/personer tas utgangspunkt i opptakstall for rapporteringsåret minus normert studietid, noe som altså varierer mellom ulike utdanninger. Fra opptakstallene skal man trekke fra et forventet frafall på grunnlag av erfaring.
Universitetene og vitenskapelige høgskoler benytter sine hovedstudier som rapporteringsenhet; Mat-nat-fag, SV-fag, HF-fag, Medisin, Jus, Odontologi, Psykologi, Sivilingeniør, Siviløkonom etc. Statlige høgskoler benytter sine vitnemålsgivende utdanninger; sykepleie, allmennlærer, faglærer, ingeniør etc

Hvis disse data ikke kan genereres ut fra et studentsystem, må prognosetallene registreres manuelt.

NB: Denne tabellen faller ut fra og med 2002-data.

Bruk av data

Disse data benyttes til DBH-rapport for tabell 8.1.8 i UFD's budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Studium/studieprogram char(100)
Lavere grad int
Profesjon int
Mastergrad int
Høyere grad int
Høgskolekandidatutd. int
Doktorgrad int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Studium/studieprogram

Det enkelte studium (universiteter)/studieprogram (vit. høgskoler). 

Lavere grad

Jus grunnfag/1-avdeling jus, psykologi grunnfag og teologi grunnfag (UiO), praktisk pedagogisk utdanning og ex.phil. regnes som lavere grad. Lavere grad oppgies som prognose for beståtte 20-vekttallsenheter.

Profesjon

Antall kandidater - prognose innen profesjonsutdanninger.

Mastergrad

Antall kandidater - prognose mastergrad

Høyere grad

Antall kandidater - prognose høyere grad

Høgskolekandidatutd.

Antall kandidater - prognose høgskolekandidatutdanninger

Doktorgrad

Antall kandidater - prognose doktorgrad.