Nye studenter

Definisjon

Men nye studenter menes studenter som ikke tidligere har vært registrert ved institusjonen, dvs. førstegangsregistrerte studenter. Studentene må ha registrert seg og betalt semesteravgift. En student telles kun på ett studieprogram. Når en student har en utdanningsplan, skal denne være bekreftet før studenten er å betrakte som ny student ved institusjonen. Personer i doktorgradsprogrammer omfattes ikke av rapporteringen.
For nye studenter på studieprogram som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det institusjonen hvor studenten er registrert som skal også rapportere studentene.

Tellingstidspunktet er 1.mars for vårsemesteret og 1.oktober for høstsemesteret.

Bruk av data

Data benyttes bl.a. i tabell 1.7 i KDs budsjettrundskriv av 2007.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for våren 2006, må det stå dataverdien 2006 i denne variabelen. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Koden til studieprogrammet som studenten er registrert på. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Antall totalt

Antall nye studenter totalt på det aktuelle studieprogram. 

Antall kvinner

Antall nye kvinnelige studenter på det aktuelle studieprogram.