Ferdige kandidater (aggregert)

Definisjon

Dette er personer som har gjennomført en gradgivende og/eller vitnemålsgivende utdanning med utgangspunkt i godkjente kandidatbenevnelser gitt av departementet på grunnlag av forskrift av 16.12 2005 om grader og yrkesutdanninger. I tillegg omfatter dette praktisk-pedagogisk utdanning.

For oversikt over godkjente kandidatbenevnelser henvises til "Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler".

I henhold til lovverk kan en student få utskrevet et nytt bachelorvitnemål etter å ha fullført minimum 60 nye studiepoeng etter en tidligere fullført bachelorgrad. Det skal rapporteres slike ”doble” kandidater. Oppnådde Bachelorgrader SKAL rapporteres, og institusjonene må finne hensiktsmessige måter å registrere/rapportere dette. De interne rutiner ved institusjonene må forbedres for rapportering av i henhold til dette.
Data for vårsemesteret: Omfatter oppnådde kvalifikasjoner med enten oppnådd gradsdato eller vitnemålsdato i perioden 01.02-31.08.

Data for høstsemesteret: Omfatter oppnådde kvalifikasjoner med enten oppnådd gradsdato eller vitnemålsdato i perioden 01.09-31.01.

Dette innebærer at kandidater som får sin sensur i løpet av august og januar måned, fanges opp i hhv. vår og høstsemesteret. Videre betyr dette at kandidater som er innrapportert med dato for oppnådd grad i et tidligere semester ikke er med i rapporten for ferdige kandidater. F.eks. vil en kandidat som er innrapportert som kandidat med vitnemålsdato i 2013, men har oppnådd graden i 2010, ikke bli regnet som kandidat i 2013 (og heller ikke for 2010).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Kvalifikasjonskode char(20)
Studieprogramkode char(12)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Data for vårsemesteret (semester 1) omfatter kandidater som har fått sensur i tidsperioden 1. februar - 31. august, og data for høstsemesteret(semester 3) omfatter sensurer i tidsperioden 1. september - 31.januar. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Kvalifikasjonskode

Den lokale koden for kvalifikasjonen som benyttes i det studieadministrative systemet.

Studieprogramkode

Studieprogramkoden for det studieprogrammet som kandidaten har fulgt. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Antall totalt

Antall kandidater totalt for den aktuelle grad. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige kandidater for den aktuelle grad.