Avlagte doktorgrader (aggregert)

Definisjon

Denne tabellen omfatter alle personer som har avlagt en doktorgrad (disputert), inkludert dr.philos. Data rapporteres kun av institusjoner som er NOKUT-akkreditert for å tildele doktorgrader. I tilfelle en person har flere finansieringskilder, benyttes hovedfinansieringskilden i rapporteringen.

Presisering august 2011: Da aggregerte tabeller for gjennomstrømning i doktorgradsprogrammer er utgått fra og med høsten 2011, er det svært viktig at institusjonene som rapporterer disse data har korrekte dataverdier for kandidatenes arbeidsgiverinstitusjon. Dette blant annet på grunn av at personer som er ansatt som doktorgradsstipendiater ved en annen institusjon som ikke har rett til å tildele doktorgrad, gis uttelling i finansieringsmodellen tilsvarende 20 % av en avlagt doktorgradskandidat. Institusjonen som rapporterer disse data vil dermed ha konsekvenser for andre institusjoner de har samarbeid med. (DBH vil forøvrig lage egne rapporter for kontroll av disse data)

Det tas utgangspunkt i disputasdato for bestemmelse av i hvilket år/semester en kandidat rapporteres.

Data for vårsemesteret omfatter disputaser i tidsperioden 1. januar - 30. juni.
Data for høstsemesteret omfatter disputaser tidsperioden 1. juli - 31. desember.

Rapporteres to ganger årlig. For vårsemesteret: 15. oktober. For høstsemesteret: 15 februar (etterfølgende år).
Det understrekes at data må samsvare med de tall som rapporteres til SSB og NIFU.

Bruk av data

Data benyttes bl.a. i finansieringsmodellens forskningskomponent.

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Kvalifikasjonskode char(20)
Studieprogramkode char(12)
Finansieringskildekode char(10)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Det tas kun utgangspunkt i disputasdato for bestemmelse av i hvilket år/semester en kandidat rapporteres. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Data for vårsemesteret omfatter disputaser i tidsperioden 1. januar - 30. juni. Data for høstsemesteret omfatter disputaser tidsperioden 1. juli - 31. desember. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Kvalifikasjonskode

Den lokale koden for kvalifikasjonen som benyttes i det studieadministrative systemet.

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Finansieringskildekode

Kode for hvilken finansieringskilde personene i doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norges forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte
Dersom en person har flere kilder rapporteres hovedfinansieringskilden.

Antall totalt

Antall doktorgradskandidater totalt. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige doktorgradskandidater.