Inntekter - budsjettforslag (t.o.m. 2002)

Definisjon

Dette er institusjonenes budsjettforslag for poster som inngår i inntektskapitler.
Budsjettforslaget gjelder 2 år frem i forhold til regnskapet. F.eks. rapporteres regnskapet for 1999, vil budsjettforslaget være for år 2001.

Data rapporteres for institusjonen som helhet.

Tallene rapporteres i antall hele tusen,og uten bruk av skilletegn (punktum, komma) for å skille f.eks. antall hele millioner fra antall hundre tusener ('100' = hundre tusen kr., '1000' = en million, '10000' = ti millioner etc.).

Budsjettforslag kan registreres manuelt i et regneark som oversendes NSD.

Bruk av data

Inntekter - budsjettforslag benyttes i tabell 8.2.3, kolonnen Forslag, i UFD's budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Kapittel (utgått!) char(4)
Post char(10)
Beløp int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kapittel (utgått!)

Aktuelt inntektskapittel. 

Post

Inntektspost. Punktum benyttes som skilletegn mellom hovedpost og underposter. Som notasjon benyttes '01', ikke '1'. 

Beløp

Budsjett (beløp), spesifisert i antall hele tusen for posten. Årlig leiebeløp i antall tusen kroner for en bygning det gjeldende rapporteringsår. For bygninger av typen der det ikke betales leie ('I'), registreres ingenting i denne variabelen.