Utvekslingsavtaler

Det følgende er en oversikt over utvekslingsavtaler og tilhørende koder i DBH.

Det skilles mellom institusjonsorganiserte og individbaserte avtaler. I den første kategorien inngår varige, formaliserte utvekslingsprogrammer mellom norske og utenlandske institusjoner. Den andre kategorien representerer tilfellene der det inngås en avtale mellom to institusjoner om en individuell student på et forhåndsgodkjent studieopphold som inngår som del av studentens grad ved hjemmeinstitusjonen.

1. Institusjonsorganiserte avtaler
Kode Avtalens navn
ERASMUS+ Erasmus+
EEA-NORW EEA Grants/Norway Grants
Denne avtalen skal brukes for rapportering av mobilitet knyttet til program og prosjekter finansiert under EØS-ordningene.
NORHED NORHED
Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development. Nytt program fra 2012.
NOVA NOVA
The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network
NORAD NORAD
NORAD-ANDRE Andre NORAD-finansierte program
FULBRIGHT Fulbright
PANOAM Partnerskapsprogram for Nord-Amerika
Nytt program fra 2017.
CURIE Marie Curie-stipendiater
ISEP International Student Exchange Programs
EURASIA Eurasiaprogrammet
BARENTSPLUS Barentsplus
SWB Science without Borders (Brasil-Norge)
NORDOMRÅDE Nordområdestipend-programmet
NORDPLUS Nordplus
NORTH North2North
NORPART NORPART
Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation. Nytt program fra 2017.
INTPART INTPART
Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning. Nytt program fra 2017.
UTFORSK UTFORSK
Nytt program fra 2017.
RUSSUT Russian-Norwegian Scholarship Scheme
ERASMUS+GM Erasmus+ Global Mobility
BILATERAL Bilaterale avtaler
Formalisert avtale mellom to institusjoner som spesifiserer rammer for samarbeid og utveksling. Inkluderer joint degree.
PRAKSIS Praksisprogrammer
For eksempel sykepleierstudenter som omfattes av praksisperiode.
KULTUR Kulturavtaleprogrammer
Avtaler for kulturelt samarbeid
ANDRE Andre programmer
Programmer som ikke dekkes av listen ovenfor.
KVOTEPROG Kvoteprogram (under utfasing)
Kvoteordning der studenter fra utviklingsland og land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og Sentral-Asia mottar støtte gjennom Lånekassen til studier ved en norsk institusjon.
LEONARDO Leonardo da Vinci (avsluttet)
Gjelder fag- og yrkesopplæring
ERASMUS Erasmus (avsluttet)
Utgått 2014, men fortsatt etterrapportering
LLP-ERASMUS LLP Erasmus (avsluttet)
EUs program for livslang læring.
LLP-ANNET-PERS LLP Erasmus annet personale (avsluttet)
Angår fagpersonell, mobilitet for tilsatte.
LLP-ØVRIG LLP Øvrig (avsluttet)
Andre relevante mobilitetsaktiviteter i andre deler av LLP-ERASMUS-programmet, f.eks. Comenius.
ERASMUSMUNDUS Erasmus Mundus (avsluttet)
Utgått 2014, men fortsatt etterrapportering
ERASMUSLINK Erasmus Link (avsluttet)
NUFU NUFU (avsluttet)
NORFA NorFA (avsluttet)
Nordisk Forskerutdanningsakademi (Nordic Academy for Advanced Study). Sist rapportert 2012 (mobilitet for tilsatte).
WUN Worldwide Universities Network (avsluttet)
Angår fagpersonell, mobilitet for tilsatte.
ØSTEUROPA Østeuropa-programmene (avsluttet)
RAMME 5. rammeprogram (avsluttet)
Angår fagpersonell, mobilitet for tilsatte.
6RAMME 6. rammeprogram (avsluttet)
Angår fagpersonell, mobilitet for tilsatte.
7RAMME 7. rammeprogram (avsluttet)
Angår fagpersonell, mobilitet for tilsatte.
2. Individbaserte avtaler
Kode Avtalens navn
INDIVID Individbaserte avtaler
Utvekslingsstudenter som har ordnet egen avtale med eksternt lærested registreres i denne kategorien. Inkluderer såkalte "free movers".