Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner


Definisjon:
Tabellen gir en oversikt over organisasjonsenheter ved institusjonene. Det benyttes inntil tre hierarkiske organisasjonsnivåer: Institusjon, avdeling/fakultet og institutt/underavdeling. Enheter under nivå tre er ikke inkludert i DBH.


Bruk av data:
Data benyttes til å gi en oversikt over statistikkbærende enheter i DBH for hver enkelt institusjon. Variabelen avdelingsnavn hentes fra denne tabellen. Variabelen avdelingsskode inngår som en del av enhetsidentifikasjonen for data i de fleste tabeller i databasen.

Rapporteres av: Data registreres av NSD på bakgrunn av opplysninger fra institusjonene

Nettsider:

http://www.dbh.nsd.uib.no/dbhvev/org/org_inst_rapport.cfm

Variablene:
VariabelType
Nivåint
Institusjonskodechar (4)
Avdelingskodechar (6)
Avdelingsnavnvarchar (150)
Gyldig frachar (5)
Gyldig tilchar (5)
ny avdelingskodechar (6)
ny instkodechar (4)
fagkode avdelingchar (3)
fagnavn avdelingvarchar (50)
Fakultetskodechar (3)
Fakultetsnavnvarchar (150)
Instituttkodechar (3)
org.nrvarchar (50)

Forklaring til variablene:

Nivå
Kode for nivå som angir enhetens hierarkiske plassering.

Nivå 0 - Institusjon. Benyttes for den enkelte institusjon som f.eks. Universitetet i Bergen eller Høgskolen i Bodø.

Nivå 2 - Fakultet, avdeling eller tilsvarende. Betegnelsen for enheter på dette nivået vil variere ved institusjonene. Ved universitetene vil dette nivået være fakulteter, ved statlige høgskoler vil det være avdelinger.

Nivå 3 - Institutt, underavdeling eller tilsvarende. Er det laveste nivået i DBH. Betegnelsene vil variere mellom institusjonene.


Institusjonskode
Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.


Avdelingskode
Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.


Avdelingsnavn
Navnet på avdelingen.


Gyldig fra
Årstall+semester for når avdelingen ble opprettet.


Gyldig til
For avdelinger som er nedlagt registreres her årstall+semester for nedleggelse. Jmf. eksempel ovenfor. Eksisterende avdelinger registreres med koden '99999' .


ny avdelingskodeny instkodefagkode avdelingfagnavn avdelingFakultetskode
De tre første sifrene i avdelingskoden. Angir kode for organisatorisk underenhet på nivå 2 (fakultetsnivå).


Fakultetsnavn
Navnet på fakultetet.


Instituttkode
De tre siste sifrene i avdelingskoden. Angir kode for organisatorisk underenhet på nivå 3 (instituttnivå).


org.nr