Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner


Definisjon:
Tabellen gir en oversikt over institusjoner i DBH i universitets- og høyskolesektoren.


Bruk av data:
Data benyttes som bakgrunnsdata for å gi en oversikt over hvilke institusjoner som er inkludert i DBH. Variabelen institusjonsnavn hentes fra denne tabellen. Variabelen institusjonskode inngår som en del av enhetsidentifikasjonen for data i de fleste tabeller i databasen.

Rapporteres av: Data registreres av NSD

Nettsider:

http://www.dbh.nsd.uib.no/dbhvev/org/org_inst_rapport.cfm

Variablene:
VariabelType
Institusjonskodechar (4)
Institusjonsnavnvarchar (100)
Adressevarchar (255)
Postnummerchar (4)
Gyldig frachar (5)
Gyldig tilchar (5)
Nettsidechar (255)
Telefonchar (10)
Institusjonstypekodechar (2)
Kortnavnvarchar (30)
Departement Idtinyint 10

Forklaring til variablene:

Institusjonskode
Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.


Institusjonsnavn
Navnet på institusjonen.


Adresse
Institusjonens hovedpostadresse.


Postnummer
Postnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten (4 siffer).


Gyldig fra
Årstall+semester for når enheten ble opprettet, f.eks. 20103 (2010 høst).


Gyldig til
For institusjoner som er nedlagt, registreres årstall+semester for nedleggelse. Eksisterende institusjoner er registrert med koden '99999'.


Nettside
Internett-adressen til den aktuelle organisasjonsenhetens nettside.


Telefon
Telefonnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten/studiestedet.


Institusjonstypekode
Institusjonstypen som institusjonen tilhører. Det skilles mellom:
Statlige høyskoler
Universiteter
Statlige vitenskapelige høyskoler
Kunsthøyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler
Studentsamskipnader
Andre organisasjoner


Kortnavn
En kortform av navnet til den aktuelle institusjonen (f.eks UiO, HiOA osv.).


Departement Id
Det skilles mellom:
1 - Kunnskapsdepartementet
2 - Justis- og beredskapsdepartementet
3 - Forsvarsdepartementet
4 - Høyskoler som ikke får statlig støtte
5 - Andre organisasjoner (tilbyr ikke høyere utdanning)