Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner


Definisjon:
Emner representerer de minste resultatbærende enheter, i form av studiepoengsuttelling, som inngår i institusjonens regulære utdanning, dvs utdanning som gir formell kompetanse, og omfatter eksamensrettet grunnutdanning på alle nivå, samt forskerutdanning, og som institusjonene tilbyr sine studenter og forskerrekrutter.

Emner som inngår i videreutdanningprogram eller i fjernundervisningsprogram regnes også som del av den regulære utdanningen dersom virksomheten har som siktemål å gi økt formell kompetanse i form av studiepoenguttelling. Emner tilknyttet programmer som tilhører videregående opplæring, som forkurs for ingeniørutdanning, skal ikke være vektet (studiepoeng = 0).

I emnetabellen kan et gitt emne kun være tilordnet ett studieprogram, dvs. til det programmet som emnet har sin primære tilknytning. (I eksamensdata tillates det at samme emne rapporteres på flere studieprogrammer iht. hvor studentene er aktive ved eksamenstidspunktet). Ift. finansieringsmodellen vil all produksjon i et gitt emne relateres til det studieprogrammet som emnet er koblet til i denne tabellen, og produksjonen kommer i den finansieringskategorien (A-F) programmet er plassert.

I rapporteringen av emner må det være konsistens ift. studentdata, dvs. at det studieadministrative systemet sikrer at samtlige emner som det rapporteres eksamens- og karakterdata på tas med i data for emner.

Om egenfinansiering/ekstern finansiering
Egenfinansieringsprosenten som er rapportert på studieprogrammene fordeler student- og kandidatdata på hhv. egenfinansiert og eksternt andel. Studiepoengproduksjon fordeles etter følgende prinsipper:
1. Som hovedprinsipp tilordnes all studiepoengproduksjon i et gitt emne det studieprogrammet som representerer emnets primærtilhørighet, dvs. studieprogrammet i emnedata/emnetabellen.
2. For fordeling av egenfinansiert/eksternt finansiert produksjon benyttes finansieringsprosenten som er tilordnet studieprogrammet der studenten har sin studierett/er aktiv, dvs programmet som er rapportert i eksamensdata/eksamenstabellen.
Eksempel: I eksamensdata fremkommer at en student er rapportert (dvs. har studierett på) program A, som har 0 prosent egenfinansiering. Vedkommende tar eksamen i et emne x, som i emnedata er tilordnet programmet B, som er 100 egenfinansiert. Denne produksjonen blir koblet til program A (prinsipp 1), men vil bli 100 eksternt finansiert (prinsipp 2).
På bakgrunn av prinsipp 2 skulle det ikke være nødvendig å splitte opp samme emne på flere programmer i de tilfellene der emnet kan tas både av studenter som har studierett på et egenfinansiert program og i et eksternt finansiert program, i den hensikt å få en rett fordeling mellom egenfinansiert/eksternt finansiert produksjon.

Rapportering: 15. oktober, 15 februar.

Bruk av data:
Emnedata benyttes grunnlagsdata, både i forhold til dbh-rapporter, budsjettrapporter, St.prp.nr. 1 og i departementets finansieringsmodell.

Rapportering av vårdata: 15. oktober

Rapportering av høstdata: 15. februar

Rapporteres av: Samtlige institusjoner

Nettsider:

http://www.dbh.nsd.uib.no/dbhvev/kurs/kurs_prog_rapport.cfm

Variablene:
VariabelType
Institusjonskodechar (4)
Avdelingskodechar (6)
Avdelingskode_SSBvarchar (20)
Årstallint
Semesterint
Studieprogramkodechar (12)
Emnekodechar (20)
Emnenavnvarchar (250)
Nivåkodechar (10)
Studiepoengdecimal 5,2
NUS-kodechar (10)
Statusint
Underv.språkchar (3)
Fagkodevarchar (20)
Fagnavnvarchar (70)
Oppgavetinyint

Forklaring til variablene:

Institusjonskode
Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.


Avdelingskode
Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.


Avdelingskode_SSB
SSBs egen tallkode for en organisasjonsenhet. Kodesettet ligger inne i de lokale studieadministrative systemene.


Årstall
Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.


Semester
Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. 1: Vårsemester
3: Høstsemester


Studieprogramkode
Det enkelte emnets tilknytning til et unikt studieprogram.

Ofte vil samme emne kunne tas av studenter som er aktiv på ulike programmer. I denne variabelen må det legges inn det studieprogrammet som representerer emnets primære tilknytning, dets hovedtilhørighet. Dette vil stort sett være det programmet der flest studenter er registrert og tar eksamen. Hvis mulig knyttes emner i størst mulig grad til hovedprogrammene; bachelorprogrammer, masterprogrammene etc.

Det enkelte emnes tilknytning til program er meget viktig, siden det er denne tilknytningen som bestemmer uttellingen i finansieringsmodellen. F.eks. dersom emne X er knyttet til program Y, som ligger i finansieringskategori D, så vil all produksjon i dette emnet gi uttelling i kategori D, altså uavhengig av på hvilket program studentene er aktiv når de tar eksamen. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.


Emnekode
Institusjonens lokale kode for emnet.
Ang. fagskoler: Emnekoden skal være unik for emnet. Dersom emnet er rapportert inn tidligere skal samme kode benyttes. For fagskolene kan emnekoden maks inneholde 9 tegn, mellomrom inkludert (krav fra Lånekassen).


Emnenavn
Navnet på emnet.


Nivåkode
Nivådefinisjonen er blitt endret fra og med 2008:

Følgende studienivåinndeling benyttes på emner (kode og nivå):
 • LN - Lavere nivå. Omfatter:
  • Emner som er tilknyttet programmer på lavere nivå (program-nivåene B3, B4, HK, YU, AR, LN). De fleste videreutdanninger.
  • Emner som inngår i de tre første årene av en 5-årig mastergrad (del av program-nivå M5)
  • Emner som inngår i de tre første årene av profesjonsstudier (del av program-nivå PR).
 • HN - Høyere nivå. Omfatter:
  • Emner som inngår i hovedfag-/magistergradsprogrammer (stort sett utfaset) og emner som inngår i 2-årige videreutdanninger (120 studiepoeng) innen helsefag f.eks. jordmor (studieprogramnivået HN)
  • Emner for alle masterprogrammer med studietid t.o.m. 2 år (studieprogramnivåene M2, ME, MX)
  • Emner som inngår i de to siste årene av en 5-årig mastegrad (de to siste årene av studieprogramnivået M5).
  • Emner som inngår i de to (5-årige program) eller tre (6-årige program) siste årene av profesjonsstudier (studieprogramnivået PR)
 • FU - Forskerutdanning. Emner som inngår i doktorgradsprogrammer.
 • VS - Emner på videregående skoles nivå, dvs som inngår i forkurs for ingeniørutdanning etcStudiepoeng
Emnets omfang i form av tilordnet studiepoeng. Her oppgis antall studiepoeng som studieprogrammet beregnes til, med utgangspunkt i 60 studiepoeng normert fulltidsstudium pr. år. Programmer på videregående skoles nivå, som forkurs for ingeniørutdanning, har ikke studiepoeng (verdien 0).


NUS-kode
Dette er koden for Statistisk sentralbyrås klassifikasjonsystem av utdanninger. Systemet administreres og vedlikeholdes av SSB. Institusjonene må henvende seg til SSB for å få korrekt NUS-kode for nye programmer. Programmer som klassifiseres på et overordnet nivå, gis verdiene 9 til slutt. F.eks. 611999 (ikke 611000).


Status
Ny variabel f.o.m. 2006. Fire gyldige dataverdier (tallverdiene 1, 2, 3 og 4):

1. Aktivt emne: Emnene som i det aktuelle semesteret fortsatt er aktivt. Dette betyr at det vil avholdes undervisning i dette semester eller i fremtidig semester.
2. Nytt emne: Emner som det fra og med semesteret for eksamensrapportering gis undervisning i for første gang.
3. Avviklet emne: Emner som det fra og med semesteret for eksamensrapportering ikke lengre undervises i. Emnet hadde det foregående semester som siste semester som undervisningsemne..
4. Avviklet emne, men som på rapporteringstidspunktet fortsatt tas eksamen.


Underv.språk
Ny variabel f.o.m. 2007. Undervisningsspråk på tre tegn iht. ISO-standard ISO639-2. Se http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php, første kolonne.

Det tas utgangspunkt i tilbud som er annonsert i studiekatalog etc. som undervisningsspråk annet enn norsk, ikke i hvilke emner/programmer som det i ettertid viste seg å bli undervist i et annet språk enn norsk. Dersom undervisningsspråk er ukjent/blankt skal dette rapporteres med verdien 999 (ukjent).

Fagkode
Dersom denne er ukjent rapporteres det verdien NULL. Dersom fagkoden er ukjent, benyttes verdien NULL. Dette datafeltet benyttes av SSB.


Fagnavn
Dersom denne er ukjent rapporteres det verdien NULL. Dersom fagnavn er ukjent, benyttes verdien NULL. Dette datafeltet benyttes av SSB.


Oppgave
Variabelen er innført høsten 2012. Her angis en verdi for om emnet representerer bacheloroppgaven eller masteroppgaven i et bachelor- eller masterprogram.
Gyldige verdier:
0: Emnet representerer IKKE bachelor- eller masteroppgaven.
1: Emnet representerer bacheloroppgaven.
2: Emnet representerer masteroppgaven.