Aktuelt

Internasjonal studentaktivitet (25.10.11)

Illustrasjon

Studerer ein studenttal frå DBH i perioden 2007-2010 er det tendens til svak vekst i aktiviteten på internasjonal side.
[MER...]

Nedgang i veksten for publikasjonspoeng i UH-sektoren (06.05.11)

Illustrasjon

Samla sett for sektoren er auken berre på 4,6 prosent.
[MER...]

UH-institusjonar har i snitt interesser i fire føretak (31.01.11)

Illustrasjon

Dei statlege institusjonane som vert omfatta i DBH har interesser i ei rekkje føretak.
[MER...]

Publikasjonspoeng og avlagte doktorgrader ved dei norske universiteta 2007-2009 (01.10.10)

Illustrasjon

Dei norske universiteta har ein jamn auke i produksjon av publikasjonspoeng og doktorgrader.
[MER...]

Nytt klassifiseringsverktøy med DBH-data (blomsten) (27.04.10)

Illustrasjon

Et nytt klassifiserings- verktøy for å sammenligne profiler innenfor norske høyere utdanningsinstitusjoner.
[MER...]

Vitskapleg publisering innafor oftalmologi i perioden 2004-2007 (01.10.09)

Illustrasjon

Figuren syner publiseringspoeng totalt innafor oftalmologi opp mot publiserings- poeng for kanalen Acta Ophthalmologica Scandinavica.
[MER...]

Sterk økning i antall personer i forskerutdanningen (11.06.09)

Illustrasjon

Figuren viser oversikt over utviklingen i det totale antallet personer i forskerutdanningen i Norge i perioden 2004-2008. Den viser også utviklingen fordelt etter fagområde i denne perioden.
[MER...]

Karakterfordeling i 2008 (31.03.09)

Illustrasjon

Figuren viser oversikt over karakterfordeling på alle eksamener i 2008 for hele universitet- og høyskolesektoren samlet.
[MER...]