Oppnådde Kvalifikasjoner/Uttelling

Definisjon

Denne rapporten gir en oversikt over antall egenfinansierte kandidater (medfører at tallene vises med desimaler) som har oppnådd kvalifikasjon på studieprogrammer som inngår i departementets finansieringssystem. Antall oppnådde kvalifikasjoner telles på grunnlag av dato for oppnådd grad i løpet av kalenderåret, samt oppnådde kvalifikasjoner med dato for oppnådd grad i løpet av det foregående kalenderår ("etterrapporterte" kandidater).

Tallene kan også finnes igjen hos Kunnskapsdepartementet, i dokumentet 'Orientering om forslag til statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar'. Kandidater defineres på følgende måte:

‘Gjeld personar som har gjennomført ein forskriftsfesta gradsgivande utdanning, jf. Forskrift om grader og beskyttede titler, og enkelte utvalde vidareutdanningar. Indikatoren omfattar: høgskolekandidatar, kandidatar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kandidatar med vidare-utdanning i sjukepleie: jordmor, helsesøster, anestesi, barne, intensiv, operasjon og kreft, kandidatar med bachelorgradar, kandidatar med grunn- skolelærarutdanning (1.-7. trinn og 5.-10. trinn), kandidatar med faglærar-utdanning, kandidatar med forskriftsfesta mastergrader og candidata/candidatus medicinae, candidata/candidatus medicinae veterinariae,candidata/candidatus psychologiae, candidata/candidatus theologiae. For fellesgradar skal kandidatar rapporterast av ein institusjon etter avtale med dei andre samarbeidsinstitusjonane. ‘

Hvis en ønsker informasjon om hvilke studieprogrammer som gir uttelling vises det til rapporten 'Klassifisering av studieprogrammer i forhold til uttelling for kandidater'.

Type uttelling

De ulike studieprogrammene gis uttelling hos Kunnskapsdepartementet ut i fra blant annet innhold og varighet på studieprogrammet. Enkel uttelling omfatter høgskolekandidater, kandidater med bachelorgrader, mastergrader, PPU, videreutdanning i ABIOK, helsesøster og jordmor.

Dobbel uttelling omfatter kandidater på integrerte masterprogram og master- og profesjonsutdanninger med lengde på 5-6 år.

Finansieringskategori

Resultatene er delt inn i finansieringskategori A til F. Under hver kategori vises antall oppnådde kvalifikasjoner med dato for oppnådd grad i løpet av kalenderåret, og hvor mange som er etterrapportert med dato for oppnådd grad i løpet av det foregående år.

Mer utfyllende informasjon om finansieringskategoriene kan finnes her: Departementets finansieringskategorier.

Bruk av data

Disse dataene brukes som del av Kunnskapsdepartementets bevilgningsgrunnlag.

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Avdkode varchar(6)
Avdelingsnavn varchar(150)
Finansierings-kategori char(6)
Institusjonskode char(4)
Institusjonstypekode char(2)
Studieprogramkode char(12)
Studieprogramnavn varchar(250)
Semester int
Nivåkode char(10)
Fakultetskode char(3)
Fakultetsnavn varchar(150)

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Avdkode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingsnavn

Navnet på avdelingen.

Finansierings-kategori

Variabelen rapporteres ikke fra FS. Angir det enkelte studieprogrammets finansieringskategori, i skalaen A - F. Variabelen blir registrert av DBH, på bakgrunn av verdien fra semesteret før. Nye programmer oversendes etter rapporteringen til departementet for klassifisering, hvoretter DBH legger inn verdi i databasen.

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Institusjonstypekode

Institusjonstypen som enheten tilhører. Det skilles mellom:
Statlige høyskoler
Universiteter
Statlige vitenskapelige høyskoler
Kunsthøyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler
Studentsamskipnader
Andre organisasjoner

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Studieprogramnavn

Navnet på studieprogrammet.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Nivåkode

Nivådefinisjonen er blitt endret fra og med 2008:

Følgende studienivåinndeling benyttes på emner (kode og nivå):
 • LN - Lavere nivå. Omfatter:
  • Emner som er tilknyttet programmer på lavere nivå (program-nivåene B3, B4, HK, YU, AR, LN). De fleste videreutdanninger.
  • Emner som inngår i de tre første årene av en 5-årig mastergrad (del av program-nivå M5)
  • Emner som inngår i de tre første årene av profesjonsstudier (del av program-nivå PR).
 • HN - Høyere nivå. Omfatter:
  • Emner som inngår i hovedfag-/magistergradsprogrammer (stort sett utfaset) og emner som inngår i 2-årige videreutdanninger (120 studiepoeng) innen helsefag f.eks. jordmor (studieprogramnivået HN)
  • Emner for alle masterprogrammer med studietid t.o.m. 2 år (studieprogramnivåene M2, ME, MX)
  • Emner som inngår i de to siste årene av en 5-årig mastegrad (de to siste årene av studieprogramnivået M5).
  • Emner som inngår i de to (5-årige program) eller tre (6-årige program) siste årene av profesjonsstudier (studieprogramnivået PR)
 • FU - Forskerutdanning. Emner som inngår i doktorgradsprogrammer.
 • VS - Emner på videregående skoles nivå, dvs som inngår i forkurs for ingeniørutdanning etc

Fakultetskode

Kode for organisatorisk underenhet.

Fakultetsnavn

Navnet på fakultetet.