Skikkethetsvurdering

Definisjon

Institusjonene skal rapportere saker behandlet etter universitets- og høyskoleloven § 4-10 med tilhørende forskrift fastsatt 30. juni 2006. Bare de tvilsmeldinger som behandles av institusjonsansvarlig i tråd med forskriftens § 8 skal oppgis. Det vil si at tvilsmeldinger som institusjonsansvarlig henlegger fordi de er åpenbart ugrunnet ikke skal tas med.

Etter § 12 i forskriften skal styret/institusjonens klagenemd fatte vedtak om ikke-skikkethet og vedtak om en eventuell utestenging i to separate vedtak.

I sjette kolonne i excel-tabellen (variabelen "Antall saker" i dokumentasjonen nedenfor) skal det oppgis hvor mange saker som ender med at styret/klagenemnden vedtar at en student ikke er skikket, uten at det fattes vedtak om utestenging.

I siste kolonne i excel-tabellen (variabelen "Antall saker ikke-skikkethet og utestegning") skal det oppgis hvor mange saker som ender med at styret/klagenemden fatter vedtak både om ikke- skikkethet og utestenging.

En enkelt sak skal bare rapporteres i en av de to siste kolonnene/variablene (enten i "Antall saker ikke-skikkethet" eller i "Antall saker ikke-skikkethet og utestegning") .

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Type utdanning varchar(60)
Antall tvilsmeldinger int
Antall studenter int
Antall saker int
Antall saker ikke-skikkethet int
Antall saker ikke-skikkethet og utestegning int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Type utdanning

Beskrivelse av hvilken type utdanning skikkethetsvurderingen gjelder for

Antall tvilsmeldinger

Antall tvilsmeldinger behandlet av institusjonsansvarlig

Antall studenter

Antall studenter det er mottatt tvilsmeldinger om (ny kolonne fra 2016)

Antall saker

Antall saker behandlet i skikkethetsnemnda

Antall saker ikke-skikkethet

Antall saker som fører til bare vedtak om ikke-skikkethet

Antall saker ikke-skikkethet og utestegning

Antall saker som fører til vedtak om både ikke-skikkethet og utestenging