Innstegsstillinger (ny fra 2015)

Definisjon

Stortinget har vedtatt en prøveordning med såkalte innstegsstillinger ("tenure tracks") for å stimulere til en mer attraktiv karrierestart for forskningstalenter. Ordningen omfatter universiteter og høgskoler som er akkreditert for å tilby doktorgradsutdanning. Stillingene er på åremål, og dersom de tilsatte fyller gitte krav når åremålet går ut, kan de få fast tilsetting.

Tilsettingen kan enten være som postdoktor med mål om fast tilsetting som førsteamanuensis eller professor ut fra kompetanse.
Tilsettingen kan også være som førsteamanuensis med mål om fast tilsetting som professor.
Tilsettingen må ha vært i løpet av kalenderåret.

Regjeringen har i første omgang fordelt 185 stillinger for 2015. I tillegg kan universiteter og høgskoler fortløpende søke om å få tildelt noen av de resterende 115 stillingene i prøveordningen.

For 2015 er rapporteringen begrenset til de som tilsettes i innstegsstillinger. For 2016 og senere år vil rapporteringen også inkludere antall som slutter og eventuelt de som etter åremålsperioden blir tilsatt i fast stilling som førsteamanuensis eller professor.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Stillingstype char(4)
Tilsatt totalt int
Tilsatt kvinner int
Sluttet totalt int
Sluttet kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Stillingstype

Gyldige verdier:
1352 (dvs postdoktor)
1011 (dvs førsteamanuensis)

Tilsatt totalt

Totalt antall tilsatt i innstegsstillinger i løpet av rapporteringsåret

Tilsatt kvinner

Totalt antall kvinner tilsatt i innstegsstillinger i løpet av rapporteringsåret

Sluttet totalt

Totalt antall som har sluttet i løpet av rapporteringsåret

Sluttet kvinner

Totalt antall kvinner som har sluttet i løpet av rapporteringsåret