Uteksaminerte grunnskolelærere og barnehagelærere - valgfag/fordypning

Definisjon

Tabellen omfatter de valgfrie fagene som de uteksaminerte grunnskolelærerkandidatene har gjennomført i løpet av studietiden, dvs alle fag som ikke er rammeplanfestet (ikke-obligatoriske fag), og omfatter kandidater som har fullført valgfag tilsvarende 30 eller 60 studiepoeng. Eksempelvis tilsier rammeplanen at ferdige GLU 1-7-kandidater skal ha fullført 30 obligatoriske studiepoeng i norsk – disse skal dermed ikke rapporteres. Det er kun valgfag i norsk utover dette som er aktuell å rapportere. På GLU 5-10 er ingen fag rammeplanfestet, utenom Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Dette innebærer at ferdige GLU 5-10-kandidater som har fullført totalt 60 studiepoeng i for eksempel norsk, også rapporteres som fullført 60 studiepoeng i norsk som valgfag.

Dersom en kandidat har gjennomført to 30 studiepoengsenheter i samme fag, rapporteres dette som en fullført 60 studiepoengsenhet, ikke som to 60-studiepoengsenheter.

Kandidaten registreres på alle valgfag han/hun har tatt i løpet av studietiden.

Rapporteringen er aktuell for institusjoner der det i kalenderåret er uteksaminert kandidater på 4- eller 5-årige GLU-utdanninger, og det registreres på hhv. GLU1-7 og GLU5-10.


NB: Det er kun den institusjonen som utsteder vitnemål til en kandidat for fullført GLU-utdanning, som innrapporterer kandidatens valgfag.

Antall kandidater er å finne i DBH-rapporter.

Bruk av data

KD ønsker å følge opp den nye grunnskolelærerutdanningen ved å kunne få informasjon om de ferdige kandidatenes valg av fag i løpet av studietiden.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
GLU-type varchar(4)
Type valgfag char(12)
Antall 30-studiepoengsenheter int
Antall 60-studiepoengsenheter int
Antall fullført GLU mastergrad int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

GLU-type

Det er to typer grunnskolelærerutdanninger (GLU); GLU1-7 årstrinn og GLU5-10 årstrinn. De avlagte kandidatene har gjennomført en av disse to utdanningene, og dette diffrensieres i denne variabelen vha disse to gyldige dataverdiene (uten mellomrom):

1-7
5-10

Type valgfag

Her skal uteksaminerte kandidater på følgende type valgfag registeres:
Kode: Navn:
DANS - Dans
DRAMA - Drama
ENGELSK - Engelsk
FRANSK - Fransk
HELSE - Mat og helse
INFORMATIKK - Informatikk
KROPP - Kroppsøving
KUNST - Kunst og håndverk
KVENSK - Kvensk
MAT - Matematikk
MUSIKK - Musikk
NATURFAG - Naturfag
NORSK - Norsk
PED - Generell pedagogikk
RLE - RLE
SAMFUNN - Samfunnsfag
SAMISK - Samisk
SPANSK - Spansk
SPESPED - Spesialpedagogikk
TYSK - Tysk
ANNET - Annet

Kun koden benyttes i registreringen.

Antall 30-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 30-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning.

Antall 60-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 60-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel drama – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i drama, skal dette registreres som 60 studiepoeng - og ikke to 30 studiepoengsenheter.

Antall fullført GLU mastergrad

Antall personer som har fullført GLU mastergrad