Uteksaminerte grunnskolelærere og barnehagelærere - valgfag/fordypning

Definisjon

Rapporteringen omfatter de valgfrie fagene som de uteksaminerte grunnskolelærerkandidatene har gjennomført i løpet av studietiden, dvs alle fag som ikke er rammeplanfestet (ikke-obligatoriske fag). Omfatter 60- og 30 studiepoengsenheter utenom masterfaget, samt masterfag (minst 90 studiepoeng: det faget kandidaten har masterfordypning i.

Eksempelvis tilsier rammeplanen at ferdige GLU 1-7-kandidater skal ha fullført 30 obligatoriske studiepoeng i norsk – disse skal dermed ikke rapporteres. Det er kun valgfag i norsk utover dette som er aktuell å rapportere. På GLU 5-10 er ingen fag rammeplanfestet, utenom Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Dette innebærer at ferdige GLU 5-10-kandidater som har fullført totalt 60 studiepoeng i for eksempel norsk, også rapporteres som fullført 60 studiepoeng i norsk som valgfag.

Dersom en kandidat har gjennomført to 30 studiepoengsenheter i samme fag, rapporteres dette som en fullført 60 studiepoengsenhet, ikke som to 30-studiepoengsenheter.

Kandidaten registreres på alle valgfag han/hun har tatt i løpet av studietiden.

Rapporteringen er aktuell for institusjoner der det i kalenderåret er uteksaminert kandidater på 4- eller 5-årige GLU-utdanninger, og det registreres på hhv. GLU1-7 og GLU5-10.


NB: Det er kun den institusjonen som utsteder vitnemål til en kandidat for fullført GLU-utdanning, som innrapporterer kandidatens valgfag.

Antall kandidater er å finne i DBH-rapporter.

Bruk av data

KD ønsker å følge opp den nye grunnskolelærerutdanningen ved å kunne få informasjon om de ferdige kandidatenes valg av fag i løpet av studietiden.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
GLU-type varchar(4)
Type valgfag char(12)
Antall 30-studiepoengsenheter int
Antall 60-studiepoengsenheter int
Antall fullført GLU mastergrad int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

GLU-type

Det er to typer grunnskolelærerutdanninger (GLU); GLU1-7 årstrinn og GLU5-10 årstrinn. De avlagte kandidatene har gjennomført en av disse to utdanningene, og dette diffrensieres i denne variabelen vha disse to gyldige dataverdiene (uten mellomrom):

1-7
5-10

Type valgfag

Her skal uteksaminerte kandidater på følgende type valgfag registeres:
Kode: Navn:
DANS - Dans
DRAMA - Drama
ENGELSK - Engelsk
FRANSK - Fransk
HELSE - Mat og helse
INFORMATIKK - IKT
KROPP - Kroppsøving
KUNST - Kunst og håndverk
KVENSK - Kvensk
MAT - Matematikk
MUSIKK - Musikk
NATURFAG - Naturfag
NORSK - Norsk
PED - Generell pedagogikk
RLE - RLE
SAMFUNN - Samfunnsfag
SAMISK - Samisk
SPANSK - Spansk
SPESPED - Spesialpedagogikk
TYSK - Tysk
ANNET - Annet

Kun koden benyttes i registreringen.

Antall 30-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 30-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning.

Antall 60-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 60-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel drama – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i drama, skal dette registreres som 60 studiepoeng - og ikke to 30 studiepoengsenheter.

Antall fullført GLU mastergrad

Her fordeles personer som har fullført GLU mastergradsfag iht. de enkelte valgfagene. Dette er det faget kandidaten har tatt masterfordypning i. Registrer dominerende skolefag dersom det passer, ellers pedagogikk.