Lærlinger

Definisjon

Regjeringen har pålagt alle statlige institusjoner å innrapportere tilsatte i lærlingstillinger. På denne bakgrunn ber Kunnskapsdepartementet om rapportering av antall tilsatte personer og antall årsverk i lærlingstilling ved institusjonen per 1. oktober 2011, fordelt på et sett lærefag bestemt av departementet.

Det er lagt ut Excel-mal på DBHs rapporteringskrav-side. Filen overføres via DBH datalevering (DIMP).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Stillingskode char(4)
Type lærefag smallint
Antall personer totalt int
Antall personer kvinner int
Antall årsverk totalt float
Antall årsverk kvinner float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Tilsattsituasjonen for lærlinger per 1. oktober det aktuelle år. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Stillingskode

Lærlinger har stillingskode 1362.

Type lærefag

Kode:Kategorier lærefag:
1Kontor- og administrasjonsfaget
2IKT-servicefaget
3Dataelektronikerfaget
4Sikkerhetsfaget
5Andre kategorier lærefag

Det er koden som skal registreres inn i tabellen.

Antall personer totalt

Antall personer totalt innenfor den ulike typer lærerfag

Antall personer kvinner

Antall personer kvinner innenfor den ulike typer lærerfag

Antall årsverk totalt

Antall årsverk totalt innenfor den ulike typer lærerfag

Antall årsverk kvinner

Antall årsverk kvinner innenfor den ulike typer lærerfag