Vitenskapelig publisering

Definisjon

Definisjonen på vitenskapelig publisering er gitt i kap. 3 i UHR-rapporten "Vekt på forskning" (2004).

En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må:

 • presentere ny innsikt
 • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
 • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
 • være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

Begrepet er ytterligere spesifisert i rapporten. Innholdet forutsettes kjent for ansvarlige for kvalitetssikring av data ved institusjonene.

Detaljert rapporteringsinstruks

Felles rapporteringsinstruks for vitenskapelig publisering er tilgjengelig på https://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruks.html.

Datalevering

Merk: Fra og med rapportering for 2015 vil data for UH-institusjonene bli overført direkte til NSD fra CRIStin. Opplasting av XML-filer til NSD via DBH-dimp er dermed ikke nødvendig.

Dataformat

I tillegg til ordinær rapportering på instituttnivå, leveres også aggregerte tall på institusjons- og fakultetsnivå. For rapportering på institusjons- og fakultetsnivå, vil publiseringskanal utgå som egen variabel. I stedet aggregeres data til kvalitetsnivå. Data leveres imidlertid sammen med (og i samme format) som ordinær rapportering. Som erstatning for kode for publiseringskanal benyttes til dette formål følgende verdier:

 • Kvalitetsnivå 1: K_01
 • Kvalitetsnivå 2: K_02

Koden for type publiseringskanal settes til "0". "Avdelingskode" settes også til "0" for toppnivået for institusjonen. For fakulteter benyttes standard avdkode for fakultetet.

Data leveres til DBH i XML-format. Endringshistorikk:

 • I 2009 ble kjønn lagt til
 • I 2011 ble internasjonalt medforfatterskap lagt til
 • I 2012 ble antall internasjonale publikasjoner lagt til

Last ned XML-skjema.

Bruk av data

Brukes til å beregne publiseringspoeng som bl.a. inngår i finansieringsmodellen.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Kode for publikasjonsform tinyint
Kode for publiseringskanal varchar(10)
Kode for type publiseringskanal tinyint
Antall publikasjoner int
Antall internasjonale publikasjoner int
Forfatterandeler decimal(9,4)
Forfatterandeler kvinner decimal(9,4)
Antall forfattere int
Antall kvinnelige forfattere int
Internasjonale forfatterandeler decimal(9,4)
Internasjonale forfatterandeler kvinner decimal(9,4)
Antall internasjonale forfattere int
Antall internasjonale kvinnelige forfattere int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Institusjonene skal knytte publikasjoner til institusjonens personell som forfattere i registreringssystemet for forskningsdata. Forfatterne skal kobles til det institutt/forskningsutførende enhet de er tilknyttet (og som oppgis i publikasjonenes forfatteradresser). Dette utgjør grunnlag for å fordele publikasjoner på institusjonsenheter. Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Rapporteringen omfatter publikasjoner som er registrert utgitt i det kalenderåret rapporteringen gjelder for. Utgiveråret hentes fra bibliografiske referanser. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kode for publikasjonsform

Poster skal inneholde kode for publikasjonsform. Det opereres med følgende tre publikasjonsformer:

 1. Vitenskapelige monografier.
 2. Vitenskapelige antologiartikler: artikler i bøker som ikke inngår i en registrert vitenskapelig serie.
 3. Vitenskapelige artikler i ISSN-kanaler: artikler som inngår i serie/periodika, eller i en bok/rapport utgitt i en vitenskapelig serie som finnes i ITAR.

Kode for publiseringskanal

Institusjonene spesifiserer kun autoritetsregistrenes ID-koder for publiseringskanaler. DBH henter selv de relevante data om kvalitetsnivå, navn på publiseringskanaler etc. direkte fra autoritetsregistrene.


Kode for type publiseringskanal

Informasjon om publiseringskanaler hentes fra to separate autoritetsregistre, og slås sammen til en felles tabell i DBH. For å garantere unike koder for publiseringskanalene, må postene derfor også inneholde en typekode som sier om kanalen er et tidsskrift/serie, eller et forlag. Inndelingen har følgende koder:

1: Tidsskrift/serie
2: Forlag


Antall publikasjoner

Telling av antall publikasjoner for en gitt rapporteringsenhet, for alle kombinasjoner av publiseringskanaler og publikasjonsformer. En publikasjon skal telles for en rapporteringsenhet dersom en eller flere av forfatterne er tilknyttet enheten.

I bibliografiske datakilder blir forfattere og institusjonsadresser oppgitt uavhengig av hverandre. Forfattere må derfor kobles til forskningsutførende enhet i institusjonenes dokumentasjonssystemer. Det må også være mulig å telle eksakt antall forfattere for hver publikasjon.


Antall internasjonale publikasjoner

Antall publikasjoner som har en eller flere medforfattere med utenlandsk adresse.


Forfatterandeler

Rapporteringsenheter blir kreditert for den andelen av forfatterne som er tilknyttet enheten. Dette utgjør enhetens forfatterandel.

I normaltilfellet vil hver forfatter knyttes til en enkelt institusjonsenhet. En rapporteringsenhets forfatterandel for en publikasjon beregnes da ved å dividere antallet forfattere som er knyttet til enheten, med antallet forfattere totalt for publikasjonen. Hver forfatter vil bidra til rapporteringsenhetens forfatterandeler med 1/(antall forfattere) på hver publikasjon.

I enkelte tilfeller vil en forfatter kreditere flere institusjoner samtidig. Da skal vekten til den enkelte forfatter reduseres til 1/(antall krediterte enheter for forfatteren). Dersom for eksempel en forfatter har gitt opp to institusjonsadresser, skal det kun telles en forfatterandel på 0.5 for forfatteren, på hver av institusjonene.

Hvis forfatteradresse for institusjonens egne ansatte ikke kan spesifiseres ned til instituttnivå, kan pseudokoder for uspesifisert enhet benyttes (suffiks 00000 i DBHs avdelingskoder).


Forfatterandeler kvinner

Samme utregning som for forfatterandeler, men kun kvinner tilknyttet institusjonen telles.


Antall forfattere

Antall forfattere som er tilknyttet institusjonen per publiseringskanal. For å finne antall forfattere per publiseringskanal må en summere antall forfattere som er tilknyttet institusjonen for alle publikasjonene som er publisert på en spesifikk kanal.


Antall kvinnelige forfattere

Samme utregning som antall forfattere, men kun kvinner tilknyttet institusjonen telles.


Internasjonale forfatterandeler

Samme utregning som for forfatterandeler, men kun forfattere med utenlandsk adresse telles.


Internasjonale forfatterandeler kvinner

Samme utregning som for forfatterandeler, men kun kvinner tilknyttet utenlandsk institusjon telles.


Antall internasjonale forfattere

Antall forfattere med adresse fra utenlandsk institusjon per publiseringskanal. For å finne antall internasjonale forfattere per publiseringskanal må en summere antall forfattere som er tilknyttet utenlandsk institusjonen for alle publikasjonene som er publisert på en spesifikk kanal.


Antall internasjonale kvinnelige forfattere

Samme utregning som antall forfattere, men kun kvinnelige forfattere med utenlandsk adresse telles med.