Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Opptakstall

Opptakstall


Definisjon:
Opptatte studenter, kriterier:
1. Studenten må ha registrert seg og betalt semesteravgift ved tidspunkt for datauttak. Ingen personer i doktorgradsprogrammer skal rapportereres. Personer uten studierett ved institusjonen ("privatister") skal ikke regnes som opptatt.

2. Dersom studenten har en utdanningsplan, skal denne være bekreftet. Iht. Universitets- og høgskoleloven § 4-2 skal studenter som tar 60 studiepoeng eller mer ha en godkjent utdanningsplan.(Jmf UH-loven § 4-2).

En student kan få opptak til mer enn et program. For opptatte studenter på studieprogram som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det institusjonen hvor studenten er registrert som skal også rapportere studentene.

Rapportering:
Fra 2010 rapporteres opptatte studenter som en delmengde av registrerte studenter, to ganger årlig: 15. mars (vårdata) og 15 oktober (høstdata).

Rapporteres av: Samtlige institusjoner

Nettsider:

Opptak

Variablene:
VariabelType
Institusjonskodechar (4)
Avdelingskodechar (6)
Årstallint
Semesterint
Studieprogramkodechar (12)
Antall totaltint
Antall kvinnerint

Forklaring til variablene:

Institusjonskode
Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.


Avdelingskode
Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.


Årstall
Årstallet data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for våren 2006, må det stå dataverdien 2006 i denne variabelen. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.


Semester
Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. 1: Vårsemester
3: Høstsemester


Studieprogramkode
Koden til studieprogrammet som studenten har fått opptak på. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.


Antall totalt
Antall opptatte studenter totalt på det aktuelle studieprogram.


Antall kvinner
Antall opptatte kvinnelige studenter på det aktuelle studieprogram.