Data om økonomi
Dokumentasjon av data om økonomi
NSD DBH
Tertialrapportering før 2005


Tertialrapportering:
Resultat
Balanse
Kontantstrøm
Driftsinntekter
Egenkapital (fra eksternt finansiert virksomhet)
Kommentarer

Alle beløpene blir oppgitt i hele 1000 kroner