DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Totalt antall doktorgradsavtaler

Totalt antall doktorgradsavtaler


Definisjon:
Tabellen omfatter:
1. Antall personer som har inngått nye doktorgradsavtaler (i organisert forskerutdanning) i løpet av et gitt år/semester.

2. Totalt antall personer som har inngått doktorgradsavtaler (i organisert forskerutdanning). Det kreves at personene er aktive i doktorgradsprogram og at de omfattes av en konkret doktorgradsavtale.

Data rapporteres på semesterbasis:
Vårsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler i tidsperioden 1.januar - 30. juni.
Høstsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler tidsperioden 1.juli - 31.desember.
For totalt antall personer i doktorgradsprogrammer innebærer dette at dersom en person er aktiv i løpet av disse periodene, så vil vedkommende bli tatt med i data som rapporteres.

Rapporteringen omfatter kun de institusjoner som har rett til å tildele Ph.D.-graden. Personer som er ansatt som doktorgradsstipendiater i samarbeid med en annen institusjon, rapporteres kun av den institusjonen som har rett til å tildele graden.

Rapporteringen gjøres per studieprogram, samt fordelt på finansieringskilde (hovedfinansieringskilden i de tilfelle der det er flere kilder).
Det understrekes at data må samsvare med de tall som rapporteres til SSB og NIFU.

Rapportering av vårdata: 15. februar året etter

Rapportering av høstdata: 15. oktober året etter

Rapporteres av: Samtlige institusjoner som er akkreditert for tildeling av ph.d.-grad

Nettsider:

http://www.dbh.nsd.uib.no/dbhvev/doktorgrader/doktorgrad_personer_nye_avtaler_rapport.cfm
http://www.dbh.nsd.uib.no/dbhvev/doktorgrader/doktorgrad_personer_rapport.cfm

Variablene:
VariabelType
Institusjonskodechar (4)
Avdelingskodechar (6)
Årstallint
Semesterint
Studieprogramkodechar (12)
Finansieringskildekodechar (10)
Totalt antall personer med nye avtalerint
Totalt antall kvinner med nye avtalerint
Antall totaltint
Antall kvinnerint

Forklaring til variablene:

Institusjonskode
Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.


Avdelingskode
Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.


Årstall
Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.


Semester
Vårsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler i tidsperioden 1.januar - 30. juni. Høstsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler tidsperioden 1.juli - 31.desember. 1: Vårsemester
3: Høstsemester


Studieprogramkode
Koden til det studieprogrammet som doktorgradsstudenten har avtale på. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.


Finansieringskildekode
Kode for hvilken finansieringskilde personene i doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norges forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte

Dersom en person har flere kilder rapporteres hovedfinansieringskilden.

Totalt antall personer med nye avtaler
Totalt antall personer som har opprettet nye doktorgradsavtaler i rapporteringsperioden.


Totalt antall kvinner med nye avtaler
Antall kvinner som har opprettet opprettet nye doktorgradsavtaler i rapporteringsperioden.


Antall totalt
Totalt antall personer som er aktive i doktorgradsprogram, dvs. som omfattes av en konkret doktorgradsavtale i rapporteringsperioden.


Antall kvinner
Totalt antall kvinner som er aktive i doktorgradsprogram, dvs. som omfattes av en konkret doktorgradsavtale i rapporteringsperioden.