DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader


Bruk av variabelvelger

Variabelvelgeren, den lyseblå boksen som vises over rapporten, gir brukeren mulighet til å gjøre egendefinerte valg for å tilpasse datauttaket i rapporten til sine spesielle ønsker. DBH har på forhånd definert en standardverdi der vi har valgt å bruke de mest brukte valgene. Når det gjøres flere begresninger vil dataene som vises måtte tilfredstille alle begrensningene.

Valgbokser i variabelvelgeren

Institusjonstype
Her velges hvilken institusjonstype dere ønsker å vise data for. Eksempler på institusjonstyper er Universiteter, Statlige Høgskoler, Vitenskapelige høgskoler etc.

Årstall
Her velges årstallet dere ønsker å vise data for. Det er kun mulig å velge ett årstall om gangen. Sammenligning mellom ulike årstall er likevel mulig ved å velge "Årstall" i valgboksen for kolonner. Dere vil da få opp en sammenligning mellom årstall som inkluderer valgte årstall og de fire foregående årstallene.

Organisering
Her velges hvilket sti/hierarki som skal være mulig å følge i rapporten. Hvert nivå skilles ved bindestrek (-). Standardvalget er Insttype-institusjon-avdeling-institutt-studieprogram. Dette valget betyr at dere først får ønskede data gruppert med summer for institusjonstypene, der hver institusjonstype vil være en link. Ved å trykke på linken Universiteter, vil dere komme til neste nivå som er institusjon. Rapporten vil da vise ønskede data for hvert av universitetene.

Det finnes veldig mange mulige kombinasjoner av sti/hierarki. DBH har kun lagt ut et lite utvalg. Skulle dere ha behov for andre kombinasjoner enn det som er tilgjengelig kan dere ta kontakt med DBH, så vil vi bistå i en utvidelse av valgene.

Finans
Her velges hvilken finansiering dataene som vises i rapporten skal ha. Opptakstall leveres på studieprogram, og det er finansieringsgraden til programmet som benyttes. Hvis et studieprogram har en finansieringsprosent som er ulik 0 (ekstern finansiert) og 100 (egenfinansiert) er det blandingsfinansiert. I slike tilfeller tilfaller den eksternfinansierte andelen av de rapporterte data ekstern finansiering og den egenfinansierte andelen tilfaller egenfinansiering. Finansieringen for et studieprogram kan endre seg over tid.

Kolonner
Her velges hvilke verdi som skal vises som kolonner i rapporten.

Semester
Her velges hvilke semester dere ønsker å vise data for. Data rapporteres enten på Vårsemester eller høstsemester. I tillegg er det mulig å velge hele året som er summen av vår- og høstsemesteret.

Kjønn
Her velges hvilket kjønn dere ønsker å vise data for. Det er også mulig å vise alle ved siden av hverandre for enkel sammenligning mellom kjønnene.

Ikon i variabelvelgeren

Ved å trykke på ikonet åpnes et nytt vindu med samme rapport uten variabelvelger og sidebar som er beregnet på utskrift til papir.

Ved å trykke på ikonet vises rapporten med standardinstillingene.

Ved å trykke på bildet åpnes et nytt vindu med egendefinerte rapporter (kube) for opptakstall. Dette er en rapport-løsning som gir ekstra stor fleksibilitet ved sammensetting av ønsket rapport.

Ved å trykke på ikonet åpnes et nytt vindu med mulighet for nedlasting av datasett i excel for opptakstall. Disse dataene kan så brukes videre i regneark ved f.eks å lage pivottabeller.

Ved å trykke på ikonet åpnes en ny melding i standard mail program med DBH sin adresse. Denne kan brukes til spørsmål og ulike tilbakemeldinger.

Linker i variabelvelgeren

Vis insttype/Skjul insttype .......
Navnet på linken endrer seg etter hvilke kode som skal vises. Ved å trykke på linken Vis .... vil teksten i rapporten sin tilhørende kode bli vist i en egen kolonne først i rapporten. Ved å trykke på linken Skjul .... vil kolonnen med koden forsvinne. Valget som er gjort her vil også gjelde når dere trykker på ikonet for utskrift.

Bytt til 0 som manglende verdi/Bytt til - som manglende verdi
Ved å trykke på linken Bytt til 0 som manglende verdi vises tallet 0 i de rutene i rapporten der det ikke er noen verdi. Ved å trykke på linken Bytt til - som manglende verdi vises - i de rutene i rapporten der det ikke er noen verdi. Standard instilling er -, som gjør rapporten enkel å lese på skjermen. Ved kopiering av data til excel er det på grunn av summeringer mest praktisk å benytte tallet 0 som manglende verdi. Valget som er gjort her vil også gjelde når dere trykker på ikonet for utskrift.