DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader


Definisjon:
Denne tabellen omfatter alle personer som har avlagt en doktorgrad (disputert), inkludert dr.philos. Data rapporteres kun av institusjoner som er NOKUT-akkreditert for å tildele doktorgrader. I tilfelle en person har flere finansieringskilder, benyttes hovedfinansieringskilden i rapporteringen.

Presisering august 2011: Da aggregerte tabeller for gjennomstrømning i doktorgradsprogrammer er utgått fra og med høsten 2011, er det svært viktig at institusjonene som rapporterer disse data har korrekte dataverdier for kandidatenes arbeidsgiverinstitusjon. Dette blant annet på grunn av at personer som er ansatt som doktorgradsstipendiater ved en annen institusjon som ikke har rett til å tildele doktorgrad, gis uttelling i finansieringsmodellen tilsvarende 20 % av en avlagt doktorgradskandidat. Institusjonen som rapporterer disse data vil dermed ha konsekvenser for andre institusjoner de har samarbeid med. (DBH vil forøvrig lage egne rapporter for kontroll av disse data)

Det tas utgangspunkt i disputasdato for bestemmelse av i hvilket år/semester en kandidat rapporteres.

Data for vårsemesteret omfatter disputaser i tidsperioden 1. januar - 30. juni.
Data for høstsemesteret omfatter disputaser tidsperioden 1. juli - 31. desember.

Rapporteres to ganger årlig. For vårsemesteret: 15. oktober. For høstsemesteret: 15 februar (etterfølgende år).

Det understrekes at data må samsvare med de tall som rapporteres til SSB og NIFU.

Bruk av data:
Data benyttes bl.a. i finansieringsmodellens forskningskomponent.

Rapporteres av: Samtlige institusjoner som er akkreditert for tildeling av ph.d.-grad

Nettsider:

http://www.dbh.nsd.uib.no/dbhvev/doktorgrader/doktorgrad_kandidater_rapport.cfm

Variablene:
VariabelType
Institusjonskodechar (4)
Avdelingskodechar (6)
Årstallint
Semesterint
Kvalifikasjonskodechar (20)
Studieprogramkodechar (12)
Finansieringskildekodechar (10)
Antall totaltint
Antall kvinnerint

Forklaring til variablene:

Institusjonskode
Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.


Avdelingskode
Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.


Årstall
Det tas kun utgangspunkt i disputasdato for bestemmelse av i hvilket år/semester en kandidat rapporteres. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.


Semester
Data for vårsemesteret omfatter disputaser i tidsperioden 1. januar - 30. juni. Data for høstsemesteret omfatter disputaser tidsperioden 1. juli - 31. desember. 1: Vårsemester
3: Høstsemester


Kvalifikasjonskode
Den lokale koden for kvalifikasjonen som benyttes i det studieadministrative systemet.


Studieprogramkode
Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.


Finansieringskildekode
Kode for hvilken finansieringskilde personene i doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norges forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte

Dersom en person har flere kilder rapporteres hovedfinansieringskilden.

Antall totalt
Antall doktorgradskandidater totalt.


Antall kvinner
Antall kvinnelige doktorgradskandidater.